Підготовка до ЗНО

ЗНО. Українська мова. Комплексне видання

Free
ЗНО. Українська мова. Комплексне видання
 • Course Type: Pre-recorded course
 • Company: ПроЗНО
 • Course Language: Украинский

This course does not presuppose issuing any type of Certificate.

ЗНО. Українська мова. Комплексне видання
 • Позначення звуків мовлення на письмі. Співвідношення звуків і букв. Звукове значення букв я, ю, є, ї, щ. Фонетична транскрипція. Графіка. Український алфавіт.
  01m 46s
 • Голосні звуки. Склад, поняття про складоподіл. Наголос, наголошені й ненаголошені склади. Правопис ненаголошених е, и в коренях слів (орфографія).
  02m 21s
 • Приголосні звуки: тверді й м’які, дзвінкі й глухі. Уподібнення приголосних звуків. Основні правила вимови приголосних звуків в українській мові.
  02m 40s
 • Спрощення в групах приголосних (орфографія).
  03m 20s
 • Позначення м’якості приголосних. Уживання знака м’якшення (орфографія).
  04m 24s
 • Уживання апострофа (орфографія).
  02m 08s
 • Подовження м’яких приголосних. Написання слів з подвоєними літерами (орфографія).
  04m 13s
 • Найпоширеніші випадки чергування голосних і приголосних звуків. Чергування голосних у дієслівних коренях (орфографія).
  04m 08s
 • Засоби евфонії в українській мові. Основні випадки чергування у-в, і-й.
  02m 25s
 • Лексичне значення слова. Багатозначні й однозначні слова. Пряме та переносне значення слова. Поняття омонімії.
  02m 27s
 • Синоніми. Антоніми. Явище паронімії.
  02m 58s
 • Загальновживані слова. Професійна, діалектна, розмовна лексика. Терміни. Лексика української мови з погляду активного й пасивного вживання. Застарілі й нові слова (неологізми). Нейтральна й емоційно забарвлена лексика.
  02m 27s
 • Власне українська лексика. Лексичні запозичення з інших мов. Правопис слів іншомовного походження (орфографія).
  06m 04s
 • Відомості з фразеології. Найуживаніші фразеологізми.
  02m 29s
 • Будова слова. Поняття про основу слова. Значущі частини слова: корінь, префікс, суфікс, закінчення. Словотвір. Твірні основи при словотворенні. Основа похідна й непохідна. Основні способи словотвору.
  01m 50s
 • Правопис префіксів (орфографія).
  03m 30s
 • Правопис суфіксів (орфографія).
  05m 15s
 • Поняття про складні слова. Способи їх творення. Сполучні голосні [о], [е] у складних словах. Написання складних слів (загальні правила, орфографія).
  03m 41s
 • Іменник як частина мови: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Іменники власні та загальні, істоти й неістоти. Велика літера та лапки у власних назвах (орфографія).
  04m 59s
 • Рід іменників; іменники спільного роду. Складні випадки визначення роду. Число іменників.
  04m 10s
 • Відмінки іменників. Поділ іменників на відміни. Поділ іменників першої та другої відмін на групи.
  06m 39s
 • Особливості вживання та написання відмінкових форм іменника в однині.
  05m 31s
 • Закінчення іменників у кличному відмінку. Творення й відмінювання чоловічих і жіночих імен по батькові.
  02m 18s
 • Особливості відмінкових закінчень іменників у множині. Невідмінювані іменники в українській мові.
  05m 33s
 • Прикметник як частина мови: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Розряди прикметників за значенням, явища взаємопереходу прикметників з одного розряду в інший. Особливості відмінювання прикметників.
  06m 17s
 • Правопис складних іменників та прикметників. Написання прикладок окремо й через дефіс.
  04m 53s
 • Числівник як частина мови: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Розряди числівників за значенням та групи за будовою. Правопис числівників.
  03m 33s
 • Особливості відмінювання кількісних числівників. Відмінювання складених кількісних та порядкових числівників.
  04m 08s
 • Відмінювання збірних та дробових числівників. Узгодження числівників з іменником. Порядкові числівники, особливості їх відмінювання. Позначення часу.
  04m 16s
 • Займенник як частина мови: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Розряди займенників за значенням. Творення й правопис неозначених і заперечних займенників. Особливості відмінювання займенників.
  05m 34s
 • Дієслово як частина мови: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Форми дієслова. Вид дієслова, творення видових форм.
  04m 53s
 • Час та спосіб дієслова. Творення форм умовного та наказового способів дієслів. Словозміна дієслів.
  02m 27s
 • Дієприкметник як особлива форма дієслова: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Розрізнення дієприкметників та прикметників. Відмінювання дієприкметників. Дієприкметниковий зворот.
  03m 46s
 • Дієприслівник як особлива форма дієслова: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Творення та правопис дієприкметників. Дієприслівниковий зворот.
  04m 28s
 • Прислівник як частина мови: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Розряди прислівників за значенням. Правопис прислівників. Написання прислівників разом, окремо й через дефіс.
  05m 42s
 • Прийменник як службова частина мови. Групи прийменників за походженням та будовою. Правопис прийменників. Зв’язок прийменника з непрямими відмінками іменника.
  02m 30s
 • Сполучник як службова частина мови. Групи сполучників за значенням, синтаксичною роллю, вживанням та будовою. Правопис сполучників.
  01m 52s
 • Частка як службова частина мови. Групи часток за значенням і вживанням. Правопис часток. Написання частки не з різними частинами мови (орфографія).
  06m 06s
 • Розрізнення службових слів та співзвучних повнозначних слів. Вигук як частина мови. Групи вигуків за походженням. Звуконаслідувальні слова. Правопис вигуків.
  02m 36s
 • Словосполучення й речення як основні одиниці синтаксису. Головне й залежне слово в словосполученні. Типи словосполучень за морфологічним вираженням головного слова. Словосполучення непоширені й поширені.
  02m 30s
 • Підмет і присудок як головні члени двоскладного речення. Способи вираження підмета. Типи присудків: простий і складений (іменний і дієслівний). Особливості узгодження присудка з підметом. Тире між підметом і присудком.
  03m 31s
 • Другорядні члени речення у двоскладному й односкладному реченні. Способи вираження означень, додатків, обставин. Розбір речень за членами речення. Порівняльний зворот та його функції. Розділові знаки в реченнях з порівняльним зворотом.
  01m 32s
 • Односкладні речення. Типи односкладних речень за способом вираження та значенням головного члена.
  02m 32s
 • Речення з однорідними членами. Узагальнювальні слова в реченнях з однорідними членами. Розділові знаки. Однорідні й неоднорідні означення. Розділові знаки.
  03m 23s
 • Речення зі звертанням. Звертання непоширені й поширені. Речення зі вставними словами.
  03m 10s
 • Речення з відокремленими членами. Розділові знаки в реченнях з відокремленими означеннями та прикладками, відокремленими додатками й обставинами.
  04m 10s
 • Складне речення, засоби зв’язку в ньому. Сполучникові й безсполучникові складні речення. Сурядний і підрядний зв’язок між частинами складного речення.
  02m 37s
 • Складносурядне речення. Єднальні, протиставні та розділові сполучники в складносурядному реченні. Розділові знаки в складносурядному реченні.
  02m 48s
 • Складнопідрядне речення, його будова. Підрядні сполучники й сполучні слова як засоби зв’язку в складнопідрядному реченні. Різновиди підрядних речень: означальні, з’ясувальні, обставинні.
  03m 18s
 • Типи безсполучникових складних речень за характером смислових відношень між частинами. Розділові знаки в безсполучниковому складному реченні.
  04m 10s
 • Складнопідрядні речення з кількома підрядними, їх типи за характером зв’язку між частинами. Складні речення з різними видами сполучникового й безсполучникового зв’язку.
  04m 34s
 • Пряма й непряма мова. Речення з прямою мовою. Цитата як різновид прямої мови. Діалог. Заміна прямої мови непрямою.
  04m 14s
 • Класифікація речень: різновиди речень у сучасній українській мові. Порядок слів у реченні.
  03m 15s
 • Стилі мовлення (розмовний, науковий, художній, офіційно-діловий, публіцистичний, конфесійний), їхні основні ознаки, функції. Основні ознаки тексту.
  04m 01s
 • Основні ознаки тексту: зв’язність, комунікативність, членованість, інформативність. Зміст і будова тексту, поділ тексту на абзаци, мікротеми. Способи зв’язку речень у тексті. Класифікація текстів за сферою використання, метою, структурними особливостями.
  02m 23s
 • Структура текстів за типами мовлення.
  01m 39s
 • Композиція власного висловлення. Використання словесних формул, кліше, слів-скреп.
  04m 26s
ЗНО. Українська мова. Комплексне видання

You may leave a feedback during or after studying a course


Recommended Courses: