Đăng Ký Đăng Nhập

Rozraxunok Baliv Zno Z Ispanskoi Movi 1305

Розрахунок балів ЗНО з іспанської мови


ЗНО

Підрахувати тестові бали можна за окремою схемою до кожного завданняВипускники, що хочуть реалізуватися в галузі іноземних мов і мають відповідні здібності, зацікавляться ЗНО з іспанської. Для того, хто вивчав мову, виконання тестів не виявиться надто складним, а конкуренція з цієї дисципліни не така сувора, як з англійської. Детальна інформація про типи тестових завдань і розрахунок балів ЗНО з іспанської зацікавить таких випускників.

2016 року буде 43 завдання ЗНО з іспанської, на виконання відведено 120 хвилин. Завдання поділяються на 4 типи, з яких 3 виконують у бланку А, а четверте – завдання з розгорнутою відповіддю – в бланку Б. За кожним типом завдання бали нараховують за окремою системою.

Отже, як порахувати бали ЗНО з іспанської мови.

ЗАВДАННЯ 1-5, 11-16

Встановлення відповідності. Із запропонованих варіантів треба підібрати: заголовки – до текстів або частин текстів; твердження і ситуації – до оголошень і текстів; запитання – до відповідей або відповіді – до запитань. Завдання виконане, якщо всі відповідності позначено в тестовому бланку.

Оцінюється в 0-1 бал: 1 за правильно встановлену відповідність, 0 – якщо відповідність встановлено неправильно або відповіді немає.

ЗАВДАННЯ 6-10

Вибір однієї правильної відповіді. Треба вибрати 1 правильний варіант відповіді з 4 запропонованих і позначити його в бланку.

Можна отримати 0-1 бал: 1 – якщо вказано правильну відповідь, 0 – якщо неправильну, відповідей більше однієї або немає взагалі.

ЗАВДАННЯ 17-42

Заповнення пропусків у тексті. Абзаци чи речення слід доповнити іншими реченнями і частинами речень, словосполученнями і словами з наведених варіантів. Для виконання завдання треба вибрати і позначити правильний варіант у бланку відповідей.

Нараховують 0-1 бал: 1 – якщо позначено правильну відповідь, 0 – якщо позначено неправильну відповідь, не одну чи не позначено нічого.

ЗАВДАННЯ 43

Завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю. Учасник ЗНО має створити власне висловлення відповідно до запропонованої комунікативної ситуації. Висловлення записують до бланку Б. Оцінюють за кількома критеріями.

Змістовий вияв і композиційне оформлення

Критерій а. Змістове наповнення опрацювання умов, зазначених у ситуації

Запропоновано 3 умови: а1, а2, а3.

Опрацювання кожної умови оцінюють в 0-2 бали: 2 – умова опрацьована повністю, 1 – умова лише згадана, 0 – умова не опрацьована й не згадана.

Критерій b. Структура тексту та зв’язність

b1 – логіка викладу та зв’язність тексту (наявність з’єднувальних елементів у тексті)

Можна отримати 0-2 бали:

2 – текст укладено логічно й послідовно, з’єднувальні елементи забезпечують зв’язок між частинами тексту на рівні змістових абзаців, а також окремих речень в абзацах, використано сурядні й підрядні сполучники, слова-зв’язки, вставні слова,

1 – логіка викладу частково порушена, з’єднувальні елементи між частинами тексту на рівні змістових абзаців та окремих речень в абзацах наявні частково,

0 – з’єднувальних елементів немає, текст утворено з набору речень.

b2 – відповідність письмового висловлення заданому формату (особистий чи офіційний лист)

Можна заробити 0-2 бали:

2 – стиль висловлення, ознаки відповідно до формату тексту повністю відповідають меті написання, використані лексичні та граматичні структури властиві письмовим висловленням приватного чи офіційного характеру, лист оформлено відповідно до правил написання та оформлення листів в іспаномовних країнах,

1 – стиль висловлення, ознаки відповідно до формату тексту частково відповідають меті написання, при цьому наявні порушення основних вимог,

0 – ознаки не відповідають меті написання висловлення або відсутні.

Критерій с. Використання лексики, лексична наповнюваність, володіння лексичним матеріалом

2 – продемонстровано достатній словниковий запас для вирішення комунікативної ситуації, дозволяється не більше 3 помилок, які не впливають на розуміння написаного,

1 – словниковий запас недостатній для вирішення ситуації, є лексичні помилки, що заважають адекватному розумінню фрагментів висловлення,

0 – через велику кількість лексичних помилок зміст тексту незрозумілий.

Критерій d. Використання граматики, морфологія, синтаксис, орфографія

2 – не більше 8 помилок, які не заважають розумінню написаного,

1 – є помилки, які заважають розумінню написаного, або більше 8 таких, що не заважають розумінню,

0 – через велику кількість помилок зміст написаного незрозумілий.

Якщо за критерій а учасник ЗНО отримав 0 балів, то все завдання відкритої форми оцінюють в 0 балів. Якщо за с або d отримано 0 балів – то все висловлення оцінюють в 0 балів. Те саме – якщо не почато виконання завдання.

ПЕРЕВЕДЕННЯ БАЛІВ ЗНО

Максимальна кількість балів, яку можна отримати за тест ЗНО з іспанської – 56 балів. Для сертифікату ЗНО їх перерахують в оцінку ЗНО, яка вимірюється за шкалою 100-200, з максимальною оцінкою 200 і мінімальною 100.

Щоб дізнатися свою оцінку ЗНО, недостатньо підрахувати бали ЗНО з тесту. Треба звірити свій тестовий бал за таблицею переведення балів ЗНО. Її оприлюднить Український центр оцінювання якості освіти на своєму сайті після того, як обрахують всі результати ЗНО з іспанської. Їх розташують за ранговим принципом, де найвищий бал отримає оцінку 200, найнижчий – 100. При цьому ті результати, які не набрали пороговий бал, взагалі не враховують. 

Як переводять бали ЗНО в шкалу 100-200 балів і які таблиці переведення балів з усіх предметів були 2015 року року, читайте тут.