Đăng Ký Đăng Nhập

Rozraxunok Baliv Zno Z Rosijskoi Movi 1317

Розрахунок балів ЗНО з російської мови


ЗНО

За власне висловлення можна отримати 20 балівДля вступу на славістичні спеціальності може знадобитися сертифікат ЗНО з російської мови. Якщо випускник обрав виш, який вимагає для вступу саме цю дисципліну, варто підготуватися до тестування й розібратися, яким чином відбуватиметься підрахунок балів ЗНО з російської.

На ЗНО-2016 винесено 51 завдання трьох типів: вибір правильної відповіді, встановлення відповідності та завдання з розгорнутою відповіддю. Їх треба виконати за 150 хвилин. За кожне завдання можна отримати певну кількість балів, залежно від його типу і якості виконання.

Отже, як підрахувати бали ЗНО з російської мови?

ЗАВДАННЯ 1-36, 43-50

Вибір однієї правильної відповіді. Щоб виконати завдання, слід вибрати правильний варіант відповіді з 4 запропонованих і позначити його в бланку А.

Нараховують 0-1 бал: 1 – якщо вказано правильну відповідь, 0 – якщо позначено неправильну відповідь, позначено більше одного варіанта або не позначено нічого.

ЗАВДАННЯ 37-42

Завдання на встановлення відповідності. У завданні наведено інформацію, позначену цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). Щоб виконати його, необхідно встановити відповідність між позначеним цифрами й буквами (утворити «логічні пари»). У бланку А розміщено таблицю, в якій треба зробити правильні позначки на перетинах рядків (цифри від 1 до 4) і колонок (букви від А до Д).

Можна отримати 0-4 бали: по 1 балу за кожну правильно встановлену логічну пару, 0 – якщо жодна встановлена відповідність не є правильною або відповіді немає.

ЗАВДАННЯ 51

Завдання з розгорнутою відповіддю виконують в окремому бланку Б, учасник має створити власне висловлення. Його оцінюють за 6 змістовими критеріями та 2 – за грамотністю. Максимально можна набрати 20 балів.

Змістовий вияв і композиційне оформлення критерію

Теза. Нараховують 0-2 бали

2 – чітко сформульовано тезу, тобто учасник ЗНО: 1) підтримує запропоновану думку (шляхом повторення чи перефразування теми власного висловлення, 2) спростовує (заперечує) думку, 3) пропонує компромісний варіант на кшталт: «Я не цілком поділяю запропоновану думку і вважаю, що…», 4) наводить дві тези й кожну аргументує окремо, тобто одночасно підтримує і спростовує запропоновану думку,

1 – тільки вказує погодження чи непогодження з запропонованою думкою, не розкриваючи змісту теми, немає чіткого формулювання тези, але є речення й ключові слова, що свідчать про її розуміння, учасник повторює фрази з формулювання теми, але не висловлює власну позицію,

0 – не формулює тезу або формулює таку, яка не відповідає темі, в роботі немає речень і ключових слів, що свідчать про розуміння теми, зміст висловлення свідчить про відсутність власної позиції щодо піднятої проблеми.

Аргументи. Нараховують 0-2 бали

2 – учасник ЗНО наводить не менше двох доречних аргументів, пов’язаних з прикладами, для підтвердження висловленої тези,

1 – наводить не менше одного доречного аргументу для підтвердження висловленої тези, аргументи дублюють один одного – тобто другий є перефразованим змістом першого, один із аргументів не відповідає сформульованій тезі,

0 – не наводить аргументів для підтвердження висловленої тези або аргументи недоречні.

Приклад з літератури чи інших видів мистецтва. Нараховують 0-2 бали

2 – учасник ЗНО наводить не менше одного доречного прикладу з художньої літератури чи інших видів мистецтва; вказані проблема, порушена у творі, художній образ, що розкриває проблему, назва і автор твору, може бути приведена цитата з твору; може посилатися на факти з біографії автора, якщо ці факти стосуються його творчості; приклад логічно вписується в розвиток аргументації, демонструє розуміння учасником того, як його роздуми щодо шляхів вирішення певної проблеми підтверджуються в художньому творі,

1 – наводить не менше одного доречного прикладу, відсутня мотивація наведення саме цього прикладу або він містить фактичні помилки, приклад не конкретизований через художній образ,

0 – прикладу з художньої літератури або інших видів мистецтва немає або він недоречний.

Приклад, що є історичним фактом чи життєвим випадком. Нараховують 0-2 бали

2 – учасник наводить не менше одного доречного прикладу або з історії, або з суспільно-політичного життя, або з власного життя; може посилатися на факти з біографії автора твору, якщо ці факти не стосуються його творчості; приклад логічно вписується в розвиток аргументації, демонструючи розуміння учасником того, як його роздуми щодо шляхів вирішення певної проблеми виявляються, підтверджуються в особистому житті конкретних людей в минулому або в сьогоденні,

1 – приклад містить фактичні помилки, відсутня мотивація приведення саме цього прикладу,

0 – приклад відсутній або недоречний, приклад є переказом тексту із зошита сертифікаційної роботи.

Логічність, послідовність. Нараховують 0-2 бали

2 – висловлення демонструє зосередженість на обговорюваній проблемі, цілісний, послідовний і несуперечливий розвиток думки (логічність і послідовність викладу); заявлена теза послідовно доводиться, учасник постійно тримає підняту їм проблему у фокусі своєї уваги, висловлює думки в певній послідовності, відбирає лексичний матеріал і мовні засоби відповідно до теми, використовує різноманітні синтаксичні конструкції; текст зв’язний і на рівні розгортання думки, і на рівні правильного і доречного використання спеціальних засобів; робота структурована по абзацах,

1 – учасник відхиляється від обговорюваної проблеми, є порушення логічності, цілісності, послідовності, несуперечності розвитку думки: теза розташована після аргументів, теза розірвана аргументом, аргументи розташовані після прикладу, що його ілюструє; робота не структурована по абзацах,

0 – логіка викладу, цілісності, послідовності й несуперечності розвитку думки відсутня.

Висновок. Нараховують 0-2 бали

2 – висновок відповідає запропонованій темі й органічно випливає з тези, аргументів і прикладів, наприкінці висловлювання учасник підсумовує свої докази, вказуючи на те, яку панівну позицію (думку) він тримав у полі зору, коли наводив приклади й аргументи,

1 – висновок частково відповідає тезі або частково пов’язаний з аргументами та прикладами, учасник неправильно формулює висновок, наприклад, починає його словами «я вважаю»,

0 – висновок відсутній, не відповідає тезі, не пов’язаний з аргументами та прикладами або є іншою тезою.

Мовне оформлення власного висловлення:

Критерій

Кількість помилок

Бали

Орфографія і пунктуація

0–1

4

2–6

3

7–11

2

12–16

1

17 і більше

0

Лексика, граматика та стилістика

0–1

4

2–4

3

5-7

2

8–10

1

11 і більше

0

Дві негрубі (пунктуаційні та орфографічні) помилки відповідають одній грубій. Одна негруба пунктуаційна й одна негруба орфографічна помилки не підсумовуються. Негрубими є такі помилки:

винятки з усіх правил;

написання великої літери в складних власних найменуваннях;

написання разом чи окремо приставок у прислівників, утворених від поєднання іменників, прикметників, займенників із прийменниками;

використання одних знаків пунктуації замість інших;

складні випадки правопису зворотів;

пропуск одного зі з’єднувальних розділових знаків або порушення їх послідовності;

заміна російських букв українськими.

Роботу, яка не відповідає темі власного висловлювання і містить менше 100 слів, буде оцінено в 0 балів.

ПЕРЕВЕДЕННЯ БАЛІВ ЗНО В СЕРТИФІКАТ ЗНО

За виконання тесту ЗНО з російської можна набрати максимально 88 балів. Для сертифікату ЗНО їх перерахують в оцінку ЗНО, у якій найвищий рівень – 200, а найнижчий – 100.

Для того, щоб дізнатися свою оцінку ЗНО, треба підсумувати бали за всі завдання, а потім за таблицею переведення балів ЗНО дізнатися, яка оцінка відповідає отриманому тестовому балу. Її оприлюднить Український центр оцінювання якості освіти на своєму сайті після того, як обрахують всі результати ЗНО з російської мови. Найвищий бал отримає оцінку 200, найнижчий – 100 (ті результати, які не набрали пороговий бал, не враховують). Решту балів розташують між ними за рейтинговою системою.

Як переводять бали ЗНО в шкалу 100-200 балів і які таблиці переведення балів з усіх предметів були 2015 року року, читайте тут