Đăng Ký Đăng Nhập

Rozraxunok Baliv Zno Z Ukrainskoi 1163

Розрахунок балів ЗНО з української


ЗНО

На ЗНО винесено кілька типів завдань, і підрахунок балів до кожного з них відбувається за окремою схемоюПро розрахунок балів ЗНО з української мови та літератури намагається дізнатися кожен абітурієнт, адже саме українська – той предмет, який треба складати обов’язково. 2016 року на ЗНО з української винесено 58 завдань. Щоб виконати їх, абітурієнт матиме 180 хвилин.

Отже, як порахувати бали ЗНО з української мови та літератури?

На ЗНО представлено кілька типів завдань, і підрахунок балів до кожного з них відбувається за окремою схемою.

ЗАВДАННЯ 1–23, 29–33, 34–53.

Це завдання з вибором однієї правильної відповіді. До кожного із завдань наведено чотири або п’ять варіантів відповіді, з яких лише один правильний. Завдання вважається виконаним, якщо учасник зовнішнього незалежного оцінювання вибрав і позначив правильну відповідь у бланку відповідей А.

За нього можна отримати 0 або 1 бал: 1 бал за правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, або вказано більше однієї відповіді, або відповіді не надано.

Якщо ви не встигли підготуватися з української мови та літератури чи бажаєте додатково систематизувати свої знання, – вам допоможе експрес-курс від ПроЗНО.

ЗАВДАННЯ 24–28, 54–57

Завдання на встановлення відповідності. До кожного завдання наведено інформацію, позначену ліворуч цифрами і праворуч буквами. Треба встановити відповідність між позначеним цифрами та буквами (утворити «логічні пари»). Завдання вважається виконаним, якщо учасник правильно зробив позначки на перетинах рядків (цифри від 1 до 4) і колонок (букви від А до Д) у таблиці бланка відповідей А.

Оцінюється в 0, 1, 2, 3 або 4 бали: 1 бал за кожну правильно встановлену відповідність і 0 балів, якщо логічну пару вказано неправильно або завдання взагалі не виконано.

ЗАВДАННЯ 58

Завдання з розгорнутою відповіддю передбачає створення власного аргументативного висловлення на дискусійну тему в бланку відповідей Б. У змістовому оформленні складається з тези, аргументів, прикладу, висновку, також оцінюють логічність і послідовність. У мовному оформленні бали нараховують за орфографію, пунктуацію, лексику, граматику та стилістику.

Змістове оформлення

За Тезу можна отримати 0-2 бали, якщо учасник: 2 – вправно формулює тезу, 1 – не вправно формулює тезу, 0 – не формулює тези або формулює тезу, яка не відповідає запропонованій темі.

За Аргументи можна отримати 0-2 бали, якщо учасник: 2 – наводить принаймні два доречні й переконливі аргументи, 1 – наводить принаймні один доречний аргумент, аргументи дублюють один одного, один з аргументів не є доречним стосовно сформульованої тези, 0 – не наводить жодного аргументу або наведені аргументи не є доречними.

За Приклад із літератури чи інших видів мистецтва можна отримати 0-2 бали: 2 – Один з аргументів підкріплено принаймні одним розгорнутим, добре поясненим прикладом з художньої літератури чи інших видів мистецтва, 1 – немає мотивації наведення прикладу, він не конкретизований через художній образ, у прикладі є фактичні помилки, 0 – прикладу з літератури чи інших видів мистецтва немає або він не є доречним.

За Приклад, що є історичним фактом або випадком із життя, можна отримати 0-2 бали: 2 – наведено принаймні один доречний приклад або з історії, або із суспільно-політичного життя, або з власного життя, 1 – немає мотивації наведення прикладу, приклад не конкретизований, у прикладі є фактичні помилки, 0 – прикладу з історії, суспільно-політичного чи власного життя немає або він не є доречним.

За Логічність, послідовність можна отримати 0-2 бали: 2 – висловлення демонструє зосередженість на обговорюваній проблемі, цілісний, послідовний і несуперечливий розвиток думки (логічність і послідовність викладу), 1 – у роботі є порушення логічності, цілісності, послідовності й несуперечливості розвитку думки, 0 – логіки викладу, цілісності, послідовності й несуперечливості розвитку думки немає.

За Висновок можна отримати 0-2 бали: 2 – висновок відповідає запропонованій темі й органічно випливає зі сформульованої тези, аргументів і прикладів, 1 – висновок лише частково відповідає тезі або не пов’язаний з аргументами та прикладами, 0 – висновку немає, він не відповідає сформульованій тезі, висновок не пов’язаний з аргументами та прикладами.

Мовне оформлення

За Орфографію та пунктуацію нараховують 0-4 бали залежно від кількості помилок: 4 – 0-1 помилка, 3 – 2-6 помилок, 2 – 7-11 помилок, 1 – 12-16 помилок, 0 – 17 і більше.

За Лексику, граматику та стилістику нараховують 0-4 бали залежно від кількості помилок: 4 – 0-1 помилка, 3 – 2-4 помилки, 2 – 5-7 помилок, 1 – 8-10 помилок, 0 – 11 і більше.

Таким чином за завдання з розгорнутою відповіддю можна отримати максимум 20 балів.

Як рахують помилки у завданні 58

Дві негрубі помилки рахують як одну грубу. Негрубими вважають:

написання великої літери в складних власних назвах;

написання разом і окремо префіксів у прислівниках, утворених від іменників з прийменниками;

нерозрізнення не/ні (не хто інший / ніхто інший);

замість одного розділового знаку поставлений інший;

пропуск одного зі сполучуваних розділових знаків або порушення їхньої послідовності.

При цьому негрубу орфографічну й негрубу пунктуаційну помилки не об’єднують і не зараховують як одну грубу.

Систематичне порушення норм милозвучності (три і більше випадків порушення на одне з правил: у–в, і–й–та) рахують як одну стилістичну помилку.  Роботу, що не відповідає темі власного висловлення і до 100 слів, буде оцінено в 0 балів.

ПЕРЕВЕДЕННЯ БАЛІВ ЗНО

Максимально за весь тест ЗНО з української мови та літератури можна набрати 104 бали. Щоб порахувати оцінку ДПА, треба скласти отримані оцінки за завдання 1–33 і 58. Перевести цей результат у 12-бальну шкалу оцінювання ДПА можна лише після тестування ЗНО і перевірки всіх робіт – ця шкала формується за рейтинговою системою з урахуванням усіх результатів. Щоб уявити приблизно, яким може бути результат, скористайтеся таблицею переведення балів ЗНО з української мови та літератури за 2015 рік.

Оцінка ЗНО для вступу вираховується за шкалою, де 100 мінімальна, а 200 – максимальна. Яким чином бали з тесту переводять у цю шкалу і які таблиці переведення балів з усіх предметів були минулого року, читайте тут.