Біологія. Підготовка до ЗНО

безкоштовно
Біологія. Підготовка до ЗНО
 • Кількість відгуків: 10
 • Вид: Курс у запису
 • Компанія: Освіта-Онлайн
 • Мова курсу: Українська

Цей курс - ідеальна відповідь на запитання «як зручно та цікаво підготуватися до успішного складання ЗНО з біології». Наші викладачі разом із Вами розглянуть всю шкільну програму з біології, розберуть типові помилки, зроблять акцент на положеннях теорії, які зазвичай викликають проблеми, а також навчать Вас раціонально розв'язувати та відповідати на тестові завдання. Разом ми напишемо ЗНО на 200 балів! 


В даному курсі сертифікат не передбачений.

Біологія. Підготовка до ЗНО
 • Основні ознаки живого. Рівні організації життя. Методи, використанні в біологіі.
 • Основні ознаки живого.
 • Рівні організації життя.
 • Cистема біологічних наук . Зв`язок біологічних наук з іншими науками.
 • Методи, використанні в біологіі.
 • Хімічні елементи і неорганічні речовини клітини.
 • Елементний склад живих організмів.
 • Біологічна роль іонів та їх значення в клітці і життєдіяльності організмів.
 • Підсумки.
 • Роль води в організмі.
 • Ковалентний зв'язок . Ковалентний полярний і неполярний зв'язок.
 • Властивості і функції води.
 • Капілярний ефект.
 • Органічні молекули.
 • Підсумки.
 • Домашнє завдання до 1.
  1 г
 • Будова, властивості і функції органічних сполук. Ліпіди. Особливості будови , основні властивості і функції в організмах.
 • Будова, властивості і функції органічних сполук.
 • Ліпіди. Особливості будови, основні властивості в організмах.
 • Складні ліпіди. Функції ліпідів.
 • Підсумки.
 • Вуглеводи. Поняття про біополімери і їх мономери. Особливості будови, основні властивості і функції в організмах живих істот.
 • Вуглеводи. Класифікація вуглеводів. Поняття про біополімери і їх мономери. Моносахариди.
 • Олігосахариди. Особливості будови, основні властивості і функції в організмах живих істот.
 • Полісахариди. Особливості будови, основні властивості і функції в організмах живих істот.
 • Підсумки.
 • Домашнє завдання до 2.
  1 г
 • Білки: особливості будови. Амінокислоти, пептиди і поліпептиди. Рівні структури організації білків.
 • Білки: особливості будови. Амінокислоти, пептиди і поліпептиди.
 • Рівні структури організації білків.
 • Властивості білків. Денатурація, ренатурації, деструкція білків.
 • Підсумки.
 • Функції білків у живих істот. Ферменти, їх будова, властивості та застосування у господарській діяльності людини.
 • Функції білків у живих істот.
 • Ферменти, їх будова, властивості та застосування у господарській діяльності людини.
 • Домашнє завдання до 3.
  1 г
 • Нуклеїнові кислоти. Поняття про ген.
 • Будова, властивості і функції ДНК, принцип комплементарності.
 • Розбір прикладів задач.
 • РНК та їхні типи. АТФ, поняття про макроергічний зв’язок.
 • АТФ, поняття про макроергічний зв’язок.
 • Підсумки.
 • Домашнє завдання до 4.
  1 г
 • Реакції матричного синтезу (реплікація, транскрипція, трансляція).
 • Генетичний код і його властивості. Кодон, старт-кодон, стоп-кодони.
 • Вирішення задач.
 • Підсумки.
 • Транскрипція. Гени ( структурні і регуляторні ). Екзони, інтрони.
 • Гени (структурні і регуляторні). Будова генів.
 • Рішення задач.
 • Підсумки.
 • Біосинтез білка. Трансляція.
 • Етапи трансляції.
 • Рішення задач.
 • Підсумки.
 • Домашнє завдання до 5.
  1 г
 • Обмін речовин (метаболізм). Пластичний та енергетичний обмін. Джерела енергії для організмів.
 • Етапи перетворення енергії в організмі.
 • Етапи енергетичного обміну.
 • Розв'язання задач.
 • Підсумки.
 • Фотосинтез. Основні процеси фотосинтезу.
 • Фотосинтез. Основні процеси, які відбуваються в світловій і темновій фазах фотосинтезу.
 • Етапи світлової фази фотосинтезу.
 • Етапи темнової фази.
 • Підсумки.
 • Домашнє завдання до 6.
  1 г
 • Сучасна клітинна теорія. Плазматична мембрана, її структура, властивості і основні функції. Транспорт речовин через мембрани.
 • Сучасна клітинна теорія.
 • Плазматична мембрана, її структура, властивості і основні функції.
 • Пасивний і активний транспорт.
 • Підсумки.
 • Одномембранні органели. Двомембранні органели. Взаємні перетворення пластид. Автономія мітохондрій та хлоропластів у клітині.
 • Одномембранні органели: ендоплазматична сітка, апарат Гольджі, лізосоми, вакуолі.
 • Двомембранні органели: мітохондрії, пластиди та їх типи (особливості їх будови і функцій), взаємні перетворення пластид.
 • Підсумки.
 • Домашнє завдання до 7.
  1 г
 • Типи організації клітин. Будова і функції ядра. Хромосоми, особливості будови та хімічного складу. Гомологічні хромосоми. Аутосоми і статеві хромосоми. Каріотип людини. Хромосомний набір ядра.
 • Будова і функції ядра. Хромосоми, особливості будови та хімічного складу. Гомологічні хромосоми. Аутосоми статеві хромосоми (гетерохромосоми).
 • Каріотип людини. Хромосомний набір ядра (гаплоїдний, диплоїдний, поліплоїдний).
 • Підсумки.
 • Клітинний цикл. Інтерфаза. Мітотичний поділ клітин у еукаріотів, його фази.
 • Інтерфаза.
 • Мітоз.
 • Підсумки.
 • Мейотичний поділ клітин, його фази. Кон'югація гомологічних хромосом. Кросинговер.
 • Особливості фаз мейозу. Перший розподіл мейозу (редукційне).
 • Особливості фаз мейозу. Другий поділ мейозу.
 • Рішення задачі.
 • Підсумки.
 • Домашнє завдання до 8.
  1 г
 • Генетика. Методи генетичних досліджень. Основні поняття про генетику. Закони Менделя.
 • Закономірності спадковості, встановлені Г. Менделем та їх статистичний характер.
 • Рішення задачі.
 • Дигібридне схрещування. Зчеплене успадкування. Хромосомна теорія спадковості. Частина 1.
 • Дигібридне схрещування. Зчеплене успадкування. Хромосомна теорія спадковості. Частина 2.
 • Додаткова інформація: методи мейозу і освіту гамет гетерозиготами.
 • Генетичні основи визначення статі у різних груп організмів. Співвідношення статей у популяціях. Успадкування, зчеплене зі статтю.
 • Домашнє завдання до 9.
  1 г
 • Спадкова мінливість та її види. Типи мутацій. Мутагенні фактори. Закон гомологічних рядів спадкової мінливості.
 • Види спадкової мінливісті.
 • Класифікація мутацій.
 • Закон гомологічних рядів спадкової мінливості.
 • Підсумки.
 • Модифікаційна (неспадкова) мінливість, її властивості і статистичні закономірності. Норма реакції. Варіаційний ряд. Варіаційна крива.
 • Норма реакції. Варіаційний ряд. Варіаційна крива.
 • Приклади модифікаційної мінливості. Форми модифікаційної мінливості екологічна і сезонна.
 • Підсумки.
 • Домашнє завдання до 10.
  1 г
 • Завдання і методи селекції. Сорт, порода, штам. Штучний добір, його форми. Системи схрещувань організмів. Гетерозис.
 • Завдання і методи селекції. Сорт, порода, штам. Штучний добір, його форми. Системи схрещувань організмів. Гетерозис.
 • Етапи селекційної роботи.
 • Підсумки.
 • Особливості селекції рослин, тварин, мікроорганізмів. Поліплоїдія. Центри різноманітності та походження культурних рослин. Райони одомашнення тварин.
 • Четвертий етап селекції. Селекція рослин.
 • Четвертий етап селекції. Селекція тварин.
 • Четвертий етап селекції. Селекція мікроорганізмів.
 • Підсумки.
 • Біотехнології, генетична та клітинна інженерія. Генетично модифіковані і химерні організми.
 • Методи генної інженерії.
 • Методи клітинної інженерії.
 • Підсумки.
 • Домашнє завдання до 11.
  1 г
 • Еволюція. Еволюційна гіпотеза Ж.-Б. Ламарка. Основні положення еволюційного вчення Ч. Дарвіна. Природний добір.
 • Становлення сучасної теорії еволюції.
 • Еволюційна гіпотеза Ж.-Б. Ламарка.
 • Основні положення еволюційного вчення Ч. Дарвіна.
 • Підсумки.
 • Синтетична теорія еволюції.
 • Фактори еволюції. Мутації, дрейф генів, популяційні хвилі, ізоляція.
 • Фактори еволюції. Природний добір. Форми природного добору.
 • Закріплення знань.
 • Підсумки.
 • Мімікрія та її види.
 • Види мімікрії.
 • Мімікрія.
 • Мікроеволюція. Видоутворення.
 • Види ізоляцій популяцій.
 • Підсумки.
 • Макроеволюція. Докази еволюції. Дивергенція і конвергенція, аналогічні та гомологічні органи, рудименти і атавізми.
 • Макроеволюція. Дивергенція і конвергенція, аналогічні та гомологічні органи.
 • Рудименти і атавізми.
 • Макроеволюція. Філогенез. Філогенетичний ряд. Біогенетичний закон Геккеля-Мюллера.
 • Біогенетичний закон.
 • Біогеографія.
 • Палеонтологія.
 • Перехідні форми копалин.
 • Макроеволюція. Біологічний прогрес і регрес.
 • Шляхи біологічного прогресу.
 • Підсумки.
 • Домашнє завдання до 12.
  1 г
 • Віруси, їх хімічний склад, будова та відтворення. Механізм проникнення вірусів в організм та клітини хазяїна. Вплив вірусів на організм хазяїна.
 • Будова вірусів. Життєвий цикл вірусів.
 • Будова та життєвий цикл ретровіруса на прикладі ВІЛ.
 • Класифікація вірусів.
 • Гіпотези походження вірусів.
 • Підсумки.
 • Роль вірусів у природі та житті людини. Пріони. Віроїди.
 • Відмінні особливості вірусів бактерій - бактеріофагів.
 • Пріони. Віроїди.
 • Підсумки.
 • Домашнє завдання до 13.
  1 г
 • Сучасна система органічного світу.
 • Принципи класифікації організмів. Таксономічні одиниці.
 • Поділ геологічної історії Землі на ери, періоди та епохи. Основні події, що відбувалися у ті чи інші еологічні періоди історії Землі. Архейська, протерозойська, палеозойська ери.
 • Мезозойська та Кайназойська ера.
 • Домашнє завдання до 14.
  1 г
 • Загальна характеристика прокаріотів (бактерії, ціанобактерії). Особливості будови та процесів життєдіяльності прокаріотів. Взаємозв’язки прокаріотів з іншими організмами.
 • Класифікація клітинних організмів.
 • Процеси життєдіяльності бактерій.
 • Підсумки.
 • Різноманітність та роль прокаріотів у природі та житті людини. Хвороботворні бактерії та захворювання, що ними викликаються.
 • Роль прокаріотів в житті і господарської діяльності людини.
 • Хвороботворні бактерії.
 • Підсумки.
 • Домашнє завдання до 15.
  1 г
 • Загальна характеристика царства Рослини. Класифікація рослин. Життєві форми рослин. Нижчі та вищі рослини.
 • Вегетативні органи рослин. Корінь та його функції. Види кореня. Коренева система та її типи. Зони кореня та їх функції. Будова кореня.
 • Пагін та його функції. Будова пагона. Стебло та його функції. Внутрішня будова дерев'янистого стебла.
 • Листок його будова та функції. Видозміни листа. Листопад Брунька - зачаток пагона. Будова бруньки. Різновид бруньок за розташування на пагоні.
 • Домашнє завдання до 16.
  1 г
 • Генеративні органи покритонасінних рослин. Квітка. Будова і функції квітки. Формула квітки. Суцвіття, їх біологічне значення. Типи суцвіть.
 • Насінина та плід: будова і функції. Утворення насінини та плоду. Типи плодів. Запліднення. Запилення та його способи.
 • Ріст і розвиток рослин. Поняття про життєвий цикл вищих рослин.
 • Подразливість та рухи рослин. Регуляція процесів життєдіяльності у покритонасінних рослин.
 • Домашнє завдання до 17.
  1 г
 • Різноманітність рослин.
 • Зелені водорості: одноклітинні (хлорела, хламідомонада) та багатоклітинні (спірогира, ульва, улотрікс).
 • Бурі водорості (ламінарія, фукус). Червоні водорості (філофора, порфіра, кораліна). Діатомові водорості (навікула, пінулярія).
 • Мохоподібні (політрих, маршанція, сфагнум).
 • Плауноподібні. Хвощеподібні. Папоротеподібні.
 • Плауноподібні (селагінела, баранець звичайний, плаун булавовидний).
 • Хвощеподібні (хвощ польовий, хвощ лісовий).
 • Папоротеподібні (щитник чоловічий, страусове перо звичайне, сальвінія).
 • Голонасінні (гінкго, тис ягідний, туя, сосна, ялина, модрина, яловець, кедр, вельвічія, саговник).
 • Покритонасінні. Класифікація покритонасінних рослин. Класи: Однодольні й Дводольні.
 • Родина Капустяні (Хрестоцвіті) (представники: грицики, редька дика, капуста, гірчиця, рапс).
 • Родина Розові (представники: суниця, шипшина, горобина, яблуня, вишня, смородина).
 • Родина Бобові (представники: горох, квасоля, соя, конюшина, робінія (біла акація), люцерна).
 • Родина Пасльонові (представники: петунія, паслін, тютюн, картопля, томат, перець).
 • Родина Айстрові (Складноцвіті) (представники: соняшник, кульбаба, будяк, ромашка, волошка).
 • Родина Лілійні (представники тюльпан, проліска, гіацинт, лілія) та Родина Цибулеві (представники цибуля. часник, черемша).
 • Родина Злакові (представники кукурудза, рис, пшениця, жито, овес, очерет, пирій). Загальна характеристика та особливості поширення рослин різних таксонів.
 • Домашнє завдання до 18.
  1 г
 • Загальна характеристика царства Гриби. Різноманітність грибів. Мікориза.
 • Середовища існування. Значення грибів у природі та житті людини.
 • Лишайники – симбіотичні організми. Будова та особливості життєдіяльності лишайників. Різноманітність лишайників. Значення лишайників у природі та житті людини.
 • Домашнє завдання до 19.
  1 г
 • Загальна характеристика царства Тварини.
 • Принципи класифікації тварин.
 • Особливості організації одноклітинних та багатоклітинних тварин.
 • Тканини тварин.
 • Загальний план будови організму тварини.
 • Подразливість, рух, живлення, дихання, виділення, транспорт речовин, розмноження, ріст тварин.
 • Регуляція функцій у багатоклітинних тварин.
 • Особливості поведінки тварин.
 • Поняття про рефлекс та інстинктову поведінку.
 • Одноклітинні тварини. Загальна характеристика.
 • Особливості будови та процесів життєдіяльності.
 • Прісноводні (амеба протей, евглена зелена, інфузорія-туфелька).
 • Морські одноклітинні (форамініфери, радіолярії), їхня роль у природі та житті людини.
 • Багатоклітинні тварини.
 • Тип Губка. Загальна характеристика типу.
 • Тип Кишковопорожнинні.
 • Домашнє завдання до 20.
  1 г
 • Тип Плоскі черви. Їх загальна характеристика.
 • Клас Війчасті черви.
 • Клас Сисун.
 • Клас Стьожкові черви.
 • Тип Первиннопорожнинні, або Круглі черви (Нематоди).
 • Круглі черви – паразити рослин, тварин та людини.
 • Шкідливий вплив гельмінтів на організм хазяїна.
 • Профілактика захворювань, що викликають гельмінтами.
 • Тип Кільчасті черви, або Кільчаки. Загальна характеристика типу.
 • Різноманітність кільчастих червів. Середовище існування.
 • Клас Багатощетинкові черви.
 • Клас Малощетинкові черви.
 • Клас П'явки.
 • Домашнє завдання 21.
  1 г
 • Тип Молюски, або М’якуни. Загальна характеристика типу, різноманітність, середовища існування та спосіб життя. Класи Черевоногі, Двостулкові, Головоногі.
 • Тип Молюски, або М’якуни. Обмiн речовин та поведiнка. Класи Черевоногі, Двостулкові, Головоногі.
 • Роль молюсків у природі та житті людини.
 • Тип Членистоногі. Загальна характеристика типу. Різноманітність членистоногих, середовища їх існування та спосіб життя. Ракоподібні. Павукоподібні.
 • Ракоподібні. Загальна характеристика, особливості зовнішньої та внутрішньої будови, процесів життєдіяльності, середовища існування.
 • Різноманітність ракоподібних (річкові раки, краби, креветки, мокриці, дафнії, щитні, циклопи, коропоїд). Їхня роль у природі та житті людини.
 • Павукоподібні. Загальна характеристика, особливості зовнішньої та внутрішньої будови, процесів життєдіяльності, середовища існування.
 • Різноманітність павукоподібних (ряди павуки, кліщі). Їхня роль у природі та житті людини.
 • Комахи. Загальна характеристика, середовища існування. Особливості зовнішньої та внутрішньої будови, процесів життєдіяльності. Типи ротових апаратів. Типи розвитку.
 • Типи ротових апаратів.
 • Особливості життєвого циклу. Різноманітність комах.
 • Свійські комахи. Застосування комах у біологічному методі боротьби.
 • Домашнє завдання 22.
  1 г
 • Тип Хордові. Підтип Безчерепні. Загальна характеристика. Клас Головохордові. Підтип Хребетні, або Черепні. Загальна характеристика. Клас Хрящові риби. Клас Кісткові риби.
 • Підтип Безчерепні. Загальна характеристика.
 • Клас Головохордові. Особливості зовнішньої та внутрішньої будови, процесів життєдіяльності ланцетників.
 • Підтип Хребетні, або Черепні. Загальна характеристика.
 • Клас Хрящові риби. Особливості будови, процесів життєдіяльності.
 • Різноманітність хрящових риб (акули і скати).
 • Клас Кісткові риби. Особливості зовнішньої та внутрішньої будови, процесів життєдіяльності.
 • Особливості поведінки риб. Різноманітність кісткових риб.
 • Штучне розведення риб.
 • Клас Земноводні. Загальна характеристика. Особливості будови та процесів життєдіяльності у зв’язку з виходом на суходіл. Клас Плазуни.
 • Різноманітність земноводних: ряди Безхвості, Безногі та Хвостаті.
 • Клас Плазуни. Особливості зовнішньої та внутрішньої будови, процесів життєдіяльності. Пристосованість плазунів до життя на суходолі.
 • Різноманітність плазунів; особливості організації, представники, роль у природі та житті людини.
 • Клас Птахи. Особливості зовнішньої та внутрішньої будови, процесів життєдіяльності. Різноманітність птахів.
 • Особливості зовнішньої та внутрішньої будови, процесів життєдіяльності.
 • Сезонні явища в житті птахів, гніздування, кочівлі і перельоти.
 • Клас Ссавці. Загальна характеристика. Особливості зовнішньої та внутрішньої будови. Особливості розмноження і розвитку ссавців.
 • Особливості зовнішньої та внутрішньої будови ссавців.
 • Різноманітність ссавців.
 • Сезонні явища в житті ссавців.
 • Тваринництво.
 • Значення тварин різних таксонів у природі та житті людини.
 • Домашнє завдання 23.
  1 г
 • Положення людини в системі органічного світу.
 • Антропогенез.
 • Тканини організму людини (епітеліальна, м'язова, нервова, сполучна) їх будова і функції. Функціональні системи органів. Організм людини - відкрита біологічна система.
 • Опорно-рухова система. Кісткові і хрящові тканини. Хімічний склад, будова, зростання і з'єднання кісток.
 • М'язові тканини. Будова і функції скелетних м'язів. Механізм скорочення м'язів. Робота, тонус, сила і втому м'язів. Гіподинамія.
 • Підсумки.
 • Внутрішня організму людини. Гомеостаз. Склад і функції крові. Будова і функції еритроцитів, групи крові. Переливання крові. Кровотворення і анемія.
 • Будова і функції лейкоцитів. Імунітет, його види. Фагоцитоз. Імунна система. Алергічні реакції організму.
 • Будова та функції тромбоцитів. Згортання крові.
 • Підсумки.
 • Функції та будова кровоносної та лімфатичної систем. Кровообіг. Будова серця. Властивості серцевого м’яза. Автоматія серця. Серцевий цикл. Робота серця та її регуляція.
 • Кровоносні судини, їх будова і функції. Коло кровообігу. Рух крові по судинам. Тонус судин. Артеріальний тиск.
 • Лімфообіг. Лімфа, її склад. Лімфатична система її будова та функції.
 • Підсумки.
 • Домашнє завдання 24.
  1 г
 • Зовнішнє і клітинне дихання. Функції та будова органів дихання. Газообмін у легенях та тканинах. Дихальні рухи та їх регуляція. Голосовий апарат.
 • Живлення та травлення. Будова та функції органів травлення. Вітаміни. Частина 1.
 • Живлення та травлення. Будова та функції органів травлення. Вітаміни. Частина 2.
 • Живлення та травлення. Будова та функції органів травлення. Вітаміни. Частина 3.
 • Системи, що забезпечують виділення продуктів метаболізму (сечовидільна, дихальна, травна, шкіра). Функції та будова нирок. Утворення та виведення сечі.
 • Будова та функції шкіри. Терморегуляція. Загартування.
 • Підсумки.
 • Домашнє завдання 25.
  1 г
 • Регуляція функцій. Гуморальна регуляція. Ендокринна система. Гормони. Функції залоз внутрішньої та змішаної секреції. Наслідки порушення функцій ендокринних залоз.
 • Гіпоталамо-гіпофізарна система.
 • Гормони аденогіпофіза.
 • Щитовидна, паращитовидні залози, надниркових залоз.
 • Залози змішаної секреції.
 • Підсумки.
 • Нервова регуляція. Рефлекс. Рефлекторна дуга. Нервова система. Будова та функції спинного мозку та головного мозку. Регуляція рухової активності.
 • Будова і функції спинного мозку.
 • Підсумки.
 • Будова та функції головного мозку.
 • Будова мозку. Довгастий і задній мозок. Мозочок.
 • Будова мозку. Середній мозок. Проміжний мозок. Таламус, гіпоталамус, епіталамус, гіпофіз.
 • Лімбічна система.
 • Будова великого мозку і кори великих півкуль.
 • Сенсорні і моторні зони мозку.
 • Асиметрія мозку. Відмінності лівої і правої півкулі мозку.
 • Підсумки.
 • Вища нервова діяльність людини. Безумовні і умовні рефлекси.
 • Утворення умовних рефлексів.
 • Гальмування умовних рефлексів.
 • Підсумки.
 • Домашнє завдання 26.
  1 г
 • Сенсорні системи їх значення. Функції та будова сенсорних систем. Загальні властивості сенсорних систем. Органи чуття.
 • Зоровий аналізатор.
 • Колбочки і палочки. Сліпа пляма.
 • Інтелект - карта і таблиця, для закріплення матеріалу.
 • Підсумки.
 • Будова та функції органів слуху та рівноваги. Сприйняття звуку та рівноваги тіла. Гігієна слуху.
 • Слух. Слуховий нерв. Барабанні перетинки. Євстахієва труба.
 • Нюх. Ніс. Запах.
 • Смак. Язик і смакові рецептори.
 • Дотик.
 • Підсумки.
 • Фізіологічні основи мовлення. Перша і друга сигнальні системи. Мислення і свідомість. Відчуття, сприйняття, увага, пам'ять та її види, емоції. Особистість. Типи темпераменту. Сон і його значення.
 • Фізіологічні основи мовлення. Перша і друга сигнальні системи. Мислення і свідомість. Відчуття, сприйняття, увага, пам'ять та її види, емоції. Особистість. Типи темпераменту.
 • Сон і його значення.
 • Підсумки.
 • Домашнє завдання 27.
  1 г
 • Форми розмноження організмів (нестатеве, статеве).
 • Способи нестатевого розмноження одноклітинних і багатоклітинних організмів.
 • Клон. Клонування організмів.
 • Партеногенез.
 • Статеве розмноження. Роздільностатеві і гермафродитні організми.
 • Статева система. Статеве розмноження. Природний відбір.
 • Будова статевої системи. Будова чоловічих статевих органів.
 • Будова жіночої статевої системи.
 • Генетична комбінаторика при розмноженні - кон'югація, копуляція. Процеси формування статевих клітин.
 • Живильні речовини яйцеклітини.
 • Кон'югація та копуляція.
 • Партеногенез. Запліднення і його форми.
 • Партеногенез. Запліднення і його форми.
 • Підсумки.
 • Онтогенез. Періоди індивідуального розвитку організмів. Зародковий ( ембріональний ) період розвитку, його етапи у тварин.
 • Характеристика зародкових листків.
 • Післязародковий ( постембріональний ) період розвитку, його типи і етапи у тварин і людини.
 • Підсумки.
 • Домашнє завдання 28.
  1 г
 • Екологічні фактори. Поняття про обмежуючий (лімітуючий) фактор.
 • Форми біотичних зв'язків (конкуренція, хижацтво, виїдання, мутуалізм, коменсалізм, паразитизм). Адаптація.
 • Адаптивні біологічні ритми організмів. Фотоперіодизм. Сезонні зміни у житті рослин і тварин.
 • Підсумки.
 • Основні середовища існування організмів. Водне середовище проживання гідросфера.
 • Наземно - повітряне середовище проживання.
 • Грунт та Організм як середовище проживання.
 • Вид. Критерії виду. Ареал.
 • Критерії виду.
 • Підсумки.
 • Структура виду. Популяція. Характеристика популяції.
 • Структура популяції (вікова, просторова,статева).
 • Підсумки.
 • Домашнє завдання 29.
  1 г
 • Екосистеми. Характеристика екосистеми.
 • Енергія. Потік енергії в екосистемі. Продуктивність.
 • Приклади розв'язання задач.
 • Підсумки.
 • Розвиток екосистем. Сукцесії. Саморегуляція екосистем. Агроценози.
 • Зміна біогеоценозів.
 • Підсумки.
 • Домашнє завдання 30.
  1 г
 • Біосфера. Ноосфера. Жива речовина біосфери її властивості і функції. Кругообіг речовин та потоки енергії в біосфері як необхідні умови її існування.
 • Жива речовина біосфери її властивості і функції.
 • Кругообіг речовин та потоки енергії в біосфері як необхідні умови її існування.
 • Підсумки.
 • Червона та зелена книги. Природоохоронні території. Основні документи щодо природоохоронної діяльності людини (Червона Книга, Зелена книга, білий та чорний списки).
 • Природоохоронні території. Основні документи щодо природоохоронної діяльності людини (Червона Книга, Зелена книга, білий та чорний списки).
 • Домашнє завдання 31.
  1 г
 • Рішення задач з молекулярної біології. I-ий тип
 • Рішення задач з молекулярної біології. IІ-ий тип
 • Рішення задач з молекулярної біології. IІІ-ий тип
 • Рішення задач з молекулярної біології. ІV-ий тип
 • Рішення задач з молекулярної біології. V-ий тип
 • Рішення задач з молекулярної біології. VІ-ий тип
Біологія. Підготовка до ЗНО
Махрова Елизавета
Очень не нравится то, что в середине курса меняют преподавателя и язык. Я сдаю ЗНО по биологии на русском языке и мне ужасно не удобно учить материалом на украинском, так как термины и понятия существенно разнятся. Пожалуйста, если начали делать курс только на русском или украинском языке, то так и продолжайте, не нужно этих скачков, это сбивает с толка.
Yevgeniya Savkiv
Відео у курсі дуже гарні та корисні, проте тексти під лекціями - погано перекладена інформація з якихось російськомовних сайтів. Нічого не зрозуміло. Проблеми з зображеннями та некоректні питання у ткстах (особливо у розділі "різноманіття тварин")
А загалом дуже вдячна за вашу працю!)
Валентин
Мені не подобається те, що курс на російській мові .
Я не розумію про, що йде мова.
Виправте будь ласка!!!!!!!!!!!!!!!
Phedorova Anna
Тест Лишайники. №17
Повністю неправильні відповіді!
І пармелія, і ксанторія - листуваті лишайники (а не листостебловий мох і кущовий лишайник, відповідно).
Сфагнум - листостебельний мох, а не листуватий лишайник.
А ягель - зазвичай кущові лишайники, а не накипні.
Tyler
В курсе преподаются недостоверные данные о развитии жизни (имею в виду эволюцию)Это главный минус.но в целом курс хорош.
Христина
Багато питань не зараховуються,хоч вони провильні
Тихоненко Давид
У багатьох темах проблема із зображеннями, повинно бути намальоване одне, а зображене зовсім інше, або взагалі нічого. Виправте це будь-ласка. Взагалом, дуже добрі курси, вдячен вам.
Олександр
чуму не на українській мові?
Олег Карпов
Тест к 3 теме, 20 задание. На картинке изображена ОДНА глобула, а значит, что ТРЕТИЧНАЯ структура белка, но в ответах предлагается лишь вторичные и четвертичные структуры белка и ДНК, и именно ЧЕТВЕРТИЧНАЯ структура белка является "правильным" ответом на вопрос, хотя в этой структуре объединяются НЕСКОЛЬКО глобул третичной структуры.
Підручна Галина
Не згодна з формулюванням відповідей.
Тест 1.1 №16 відповідь "відсутня клітинна оболонка - життя неможливе". Клітинна оболонка є поняттям, яке тотожне поняттю клітинна стінка, але аж ніяк не клітинна мембрана. Клітинної оболонки (стінки) не мають клітини тварин.
№18 відповідь "родина об'єднує рЯди". Правильно: Родина об'єднує рОди. Питання взагалі немає правильного варіанта відповіді
Дякую. З повагою Галина

Залишити відгук можна під час або після проходження курсу


Рекомендовані курси: