Українська мова. Підготовка до ЗНО

безкоштовно
Українська мова. Підготовка до ЗНО
 • Кількість відгуків: 24
 • Вид: Курс у запису
 • Компанія: Освіта-Онлайн
 • Мова курсу: Українська

Мета курсу - повторити, узагальнити та систематизувати матеріал шкільної програми з предмету та максимально підготуватися до успішного складання ЗНО. Ви навчитесь вільно орієнтуватися по всіх розділах мовознавства, впевнено виконувати типові тестові завдання, а також оволодієте необхідними стратегіями написання твору. Лишається тільки підключитися до курсу та почати навчання!


В даному курсі сертифікат не передбачений.

Українська мова. Підготовка до ЗНО
 • Фонетика. Голосні й приголосні звуки. Позначення звуків мовлення на письмі. Алфавіт. Співвідношення звуків і букв.
 • Склад. Складоподіл. Наголос, наголошені й ненаголошені склади.
 • Уподібнення приголосних звуків.
 • Спрощення в групах приголосних.
 • Найпоширеніші випадки чергування голосних і приголосних звуків.
 • Домашнє завдання до 1.
  1 г
 • Лексикологія як учення про слово. Ознаки слова як мовної одиниці. Лексичне значення слова. Багатозначні й однозначні слова. Пряме та переносне значення слова.
 • Омоніми. Синоніми. Антоніми.
 • Лексика української мови за походженням. Власне українська лексика. Лексичні запозичення з інших мов.
 • Загальновживані слова. Професійна, діалектна, розмовна лексика. Терміни.
 • Поняття про стійкі сполуки слів і вирази. Фразеологізми. Приказки, прислів’я, афоризми.
 • Домашнє завдання до 2.
  1 г
 • Будова слова. Основа слова й закінчення. Значущі частини слова: корінь, префікс, суфікс, закінчення.
 • Основні способи словотворення в українській мові.
 • Підсумки
 • Домашнє завдання до 3.
  1 г
 • Морфологія як розділ мовознавчої науки про частини мови. Іменник як частина мови: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Іменники власні та загальні, істоти й неістоти.
 • Рід іменників: чоловічий, жіночий, середній. Іменники спільного роду.
 • Рід незмінюваних іменників.
 • Число іменників. Іменники, що вживаються в обох числових формах. Іменники, що мають лише форму однини або лише форму множини.
 • Домашнє завдання до 4.
  1 г
 • Відмінки іменників. Відміни іменників: перша, друга, третя, четверта.
 • Поділ іменників першої та другої відмін на групи.
 • Особливості вживання та написання відмінкових форм іменників І відміни
 • Вживання та написання відмінкових форм іменників ІІ відміни
 • Закінчення іменників ІІ відміни чоловічого роду у Родовому відмінку однини
 • Особливості відмінювання іменників ІІІ та ІV відмін.
 • Невідмінювані іменники та написання і відмінювання чоловічих і жіночих імен по батькові.
 • Домашнє завдання до 5.
  1 г
 • Прикметник як частина мови: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Розряди прикметників за значенням.
 • Якісні прикметники. Ступені порівняння якісних прикметників.
 • Основні способи творення відносних прикметників.
 • Основні способи творення присвійних прикметників.
 • Особливості відмінювання прикметників. Суфікси -ев- (-єв-), -ов- у прикметниках.
 • Домашнє завдання до 6.
  1 г
 • Числівник як частина мови: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Розряди числівників за значенням.
 • Типи відмінювання кількісних числівників. Частина 1.
 • Типи відмінювання кількісних числівників. Частина 2.
 • Особливості правопису числівників.
 • Домашнє завдання до 7.
  1 г
 • Займенник як частина мови. Співвіднесеність займенників з іменниками, прикметниками й числівниками. Розряди займенників за значенням. Особливості їх відмінювання.
 • Особливості відмінювання різних груп займенників. Відмінювання займенників, співвідносних з іменниками.
 • Особливості відмінювання займенників, співвідносних з прикметниками й числівниками; відмінювання складних займенників.
 • Творення й правопис неозначених і заперечних займенників. Наголос у займенниках.
 • Домашнє завдання до 8.
  1 г
 • Прислівник як частина мови: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.
 • Розряди прислівників за значенням.
 • Ступені порівняння прислівників: вищий і найвищий. Зміни приголосних при творенні прислівників вищого та найвищого ступенів. Правопис прислівників на -о, -е, утворених від прикметників і дієприкметників. Букви И тa І в кінці прислівників.
 • Написання разом, окремо й через дефіс прислівників і сполучень прислівникового типу. Частина 1.
 • Написання разом, окремо й через дефіс прислівників і сполучень прислівникового типу. Частина 2.
 • Домашнє завдання до 9.
  1 г
 • Дієслово як частина мови: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.
 • Форми дієслова: дієвідмінювані, відмінювані (дієприкметник) і незмінні (інфінітив, дієприслівник, форми на -но, -то).
 • Види дієслів: доконаний і недоконаний. Творення видових форм.
 • Часи дієслова: минулий, теперішній, майбутній. Творення дієслів минулого часу. Особові закінчення дієслів теперішнього часу.
 • Творення дієслів майбутнього часу.
 • Домашнє завдання до 10.
  1 г
 • Дієвідміни дієслів. Словозміна дієслів І та II дієвідміни.
 • Способи дієслів. Творення форм умовного та наказового способів дієслів. Особові та числові форми дієслів. Родові та числові форми дієслів.
 • Чергування приголосних в особових формах дієслів теперішнього та майбутнього часу.
 • Безособові дієслова. Способи творення дієслів.
 • Домашнє завдання до 11.
  1 г
 • Дієприкметник як особлива форма дієслова: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль
 • Активні та пасивні дієприкметники. Творення активних дієприкметників теперішнього й минулого часу
 • Творення пасивних дієприкметників. Чергування приголосних. Відмінювання дієприкметників
 • Дієприкметниковий зворот.
 • Безособові форми на -но, -то. Написання –н- у дієприкметниках та –нн- у прикметниках дієприкметникового походження. «Не» з дієприкметниками.
 • Домашне завдання до 12.1
  1 г
 • Дієприслівник як особлива форма дієслова: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Дієприслівники доконаного й недоконаного виду, їх творення.
 • Дієприслівниковий зворот. «НЕ» з дієприслівниками.
 • Домашне завдання до 12.2.
  1 г
 • Службові частини мови. Вигук. Прийменник як службова частина мови. Смислові відношення. Групи прийменників за походженням. Творення похідних прийменників.
 • Зв’язок прийменника з непрямими відмінками іменника. Групи прийменників за будовою: прості, складні й складені. Правопис прийменників.
 • Сполучник як службова частина мови. Групи сполучників за значенням і синтаксичною роллю. Групи сполучників за вживанням та за будовою. Правопис сполучників.
 • Правопис сполучників та однозвучних самостійних слів.
 • Домашнє завдання до 13.
  1 г
 • Частка як службова частина мови. Групи часток за значенням і вживанням: формотворчі, словотворчі, модальні.
 • Правопис часток.
 • Частки НЕ та НІ з різними частинами мови.
 • Вигук як частина мови. Групи вигуків за походженням: непохідні й похідні. Значення вигуків. Звуконаслідувальні слова. Правопис вигуків.
 • Правопис вигуків та розділові знаки при них.
 • Домашнє завдання до 14.
  1 г
 • Завдання синтаксису. Словосполучення й речення як основні одиниці синтаксису.
 • Типи зв’язку слів у словосполученні. Узгодження (повне, неповне). Керування (безпосереднє, посереднє).
 • Речення – основна одиниця синтаксису. Граматична основа речення. Порядок слів у реченні (прямий, зворотній).
 • Види речень за метою висловлювання (розповідні, питальні й спонукальні, риторичні речення); за емоційним забарвленням (окличні й неокличні).
 • Види речень за будовою (прості й складні); за складом граматичної основи (двоскладні й односкладні); за наявністю чи відсутністю другорядних членів (непоширені й поширені).
 • Види речень за наявністю необхідних членів речення (повні й неповні); за наявністю чи відсутністю ускладнювальних засобів.
 • Домашнє завдання до 15.
  1 г
 • Просте двоскладне речення. Способи вираження підмета. Підмет (простий, складний).
 • Типи присудків: простий, складений (іменний і дієслівний) і складний. Способи їх вираження.
 • Особливості узгодження присудка з підметом. Тире між підметом і присудком.
 • Означення узгоджене й неузгоджене. Способи вираження означень, прикладок.
 • Прикладка як різновид означення. Способи вираження та написання прикладок.
 • Додаток (прямий, непрямий). Способи вираження додатків.
 • Обставина. Типи обставин за значенням. Способи вираження. Порівняльний зворот. Функції порівняльного звороту в реченні.
 • Односкладні речення. Граматична основа односкладного речення. Типи односкладних речень за способом вираження та значенням головного члена.
 • Домашнє завдання до 16.
  1 г
 • Просте ускладнене речення. Речення з однорідними членами. Розділові знаки при ОЧР.
 • Однорідні й неоднорідні означення. Узагальнювальні слова в реченнях з однорідними членами.
 • Речення зі звертанням. Звертання непоширені й поширені. Розділові знаки при звертаннях.
 • Речення зі вставними словами, словосполученнями, реченнями, їх значення. Вставлені конструкції. Розділові знаки при них.
 • Домашнє завдання до 17.
  1 г
 • Речення з відокремленими членами. Відокремлені означення. Умови їх відокремлення. Розділові знаки.
 • Умови відокремлення прикладок – непоширених і поширених. Розділові знаки.
 • Відокремлені обставини. Умови їх відокремлення. Розділові знаки.
 • Відокремлені додатки. Відокремлені уточнювальні члени речення. Розділові знаки при них.
 • Домашнє завдання до 18.
  1 г
 • Складне речення. Ознаки складного речення. Засоби зв’язку простих речень у складному.
 • Складносурядне речення (ССР). Єднальні, протиставні та розділові сполучники в складносурядному реченні.
 • Розділові знаки між частинами ССР (кома, тире, крапка з комою). Частина 1.
 • Розділові знаки між частинами ССР (кома, тире, крапка з комою). Частина 2.
 • Складнопідрядне речення (СПР), його будова. Головне й підрядне речення. Підрядні сполучники й сполучні слова.
 • Розділові знаки у СПР (кома, тире, двокрапка, крапка з комою).
 • Основні види підрядних речень: означальні, з'ясувальні, обставинні.
 • Тестові завдання на закріплення матеріалу.
 • Домашнє завдання до 19.
  1 г
 • Складнопідрядні речення (СПР) з кількома підрядними, їх типи за характером зв’язку між частинами. Перший вид – СПР з однорідною підрядністю.
 • Другий вид – СПР з неоднорідною підрядністю.
 • Третій вид – СПР з послідовною підрядністю.
 • Четвертий вид – СПР змішаного типу (з комбінованою підрядністю).
 • Безсполучникові складні речення (БСР).
 • Інтонація та розділові знаки у БСР.
 • Складні синтаксичні конструкції (ССК).
 • Домашнє завдання до 20.
  1 г
 • Способи відтворення чужого мовлення. Речення з прямою мовою. Розділові знаки. Слова автора.
 • Непряма мова. Заміна прямої мови непрямою.
 • Невласне пряма мова.
 • Діалог (полілог). Репліка. Оформлення діалогу.
 • Цитата як різновид прямої мови. Оформлення цитати.
 • Епіграф як різновид цитати.
 • Домашнє завдання до 21.
  1 г
 • Поняття про стиль. Стилістика як розділ мовознавства. Стиль мови.
 • Науковий стиль. Основні ознаки, функції, мовні засоби, підстилі.
 • Офіційно-діловий стиль. Основні ознаки, функції, мовні засоби, підстилі.
 • Публіцистичний стиль. Основні ознаки, функції, мовні засоби, підстилі.
 • Художній стиль. Основні ознаки, функції, мовні засоби, підстилі.
 • Розмовний стиль. Основні ознаки, функції, мовні засоби, підстилі.
 • Конфесійний стиль. Основні ознаки, функції, мовні засоби, підстилі.
 • Тестові завдання на закріплення матеріалу.
 • Домашнє завдання до 22.
  1 г
 • Орфоепія як розділ мовознавства. Відображення вимови голосних (наголошених і ненаголошених) через фонетичну транскрипцію.
 • Відображення вимови приголосних звуків. Уподібнення (асиміляція) приголосних за дзвінкістю та глухістю. Уподібнення за м’якістю.
 • Вимова буквосполучень ДЖ та ДЗ. Вимова подовжених приголосних. Відображення вимови звука [ґ].
 • Уподібненню свистячих, шиплячих та приголосних [д], [т] перед свистячими та шиплячими.
 • Вимова слів з апострофом. Особливості вимови приголосного [в] (губно-губний та губно-зубний). Спрощення у групах приголосних.
 • Домашнє завдання до 23.
  1 г
 • Правопис літер, що позначають ненаголошені голосні [е], [и], [о].
 • Тестові завдання на закріплення матеріалу.
 • Сполучення йо, ьо. Російська літера «ё» у прізвищах та географічних назвах при перекладі на українську.
 • Правила вживання м'якого знака. «Ь» пишеться.
 • Правила вживання м'якого знака. «Ь» не пишеться.
 • Правила вживання апострофа. Апостороф пишеться.
 • Правила вживання апострофа. Апостороф не пишеться.
 • Домашнє завдання до 24.
  1 г
 • Подвоєння букв на позначення подовжених м’яких приголосних і збігу однакових приголосних звуків.
 • Подовження приголосних.
 • Тестові завдання на закріплення матеріалу.
 • Правопис префіксів і суфіксів.
 • Позначення чергування приголосних звуків на письмі.
 • Написання слів іншомовного походження. М’який знак та апостроф у іншомовних словах.
 • Подвоєння приголосних у іншомовних словах.
 • Написання голосних у словах іншомовного походження. Букви «І» та «Ї».
 • Буква «И» в іншомовних словах.
 • Букви «Е» та «Є».
 • Букви «У» та «Ю». Відмінювання слів іншомовного походження.
 • Домашнє завдання до 25.
  1 г
 • Правопис великої літери (1 частина).
 • Правопис великої літери (2 частина).
 • Тестові завдання на закріплення матеріалу.
 • Лапки у власних назвах.
 • Написання чоловічих і жіночих імен по батькові, прізвищ.
 • Фонетичні правила правопису слов’янських прізвищ.
 • Домашнє завдання до 26.
  1 г
 • Правопис складних слів. Творення складних слів за допомогою сполучних звуків та без.
 • Написання складних слів разом і через дефіс (загальні правила).
 • Написання складних іменників разом.
 • Написання складних іменників через дефіс.
 • Написання складних прикметників разом.
 • Написання складних прикметників через дефіс.
 • Правопис складноскорочених слів, абревіатур.
 • Домашнє завдання до 27.
  1 г
 • Загальне уявлення про спілкування й мовлення.
 • Види мовленнєвої діяльності. Адресант і адресат мовлення. Монологічне й діалогічне мовлення; усне й писемне мовлення. Основні правила спілкування.
 • Тема й основна думка висловлювання. Вимоги до мовлення. Текст як середовище функціонування мовних одиниць. Основні ознаки тексту.
 • «Дане» і «нове» у тексті. Мовні засоби зв'язку у тексті.
 • Способи зв'язку речень у тексті (послідовний і паралельний).
 • Способи зв'язку речень у тексті (контактний і дистантний; перспективний та ретроспективний).
 • Класифікація текстів за сферою використання, метою, структурними особливостями. Тексти різних стилів, типів, жанрів мовлення.
 • Характерисика текстів.
 • Домашнє завдання до 28.
  1 г
 • Власне висловлення. Загальні відомості. Структура власного висловлення (твору).
 • Написання тези. Варіанти тез: 1) Теза сформульована в темі твору.
 • Варіанти тез: 2) Тема твору - дилема (вибір із двох варіантів); 3) Тема твору - запитання; 4) Тема твору - речення описового характеру.
 • Написання аргументів.
 • Правильне написання прикладів з літератури чи інших видів мистецтва; прикладів, що є історичними фактами або випадками з життя.
 • Оформлення висновків у творі.
 • Логічність і послідовність власного висловлення.
 • Зразки написання тез, аргументів, прикладів та висновків (частина 1).
 • Зразки написання тез, аргументів, прикладів та висновків (частина 2).
 • Приклади написання власних висловлень (творів) та розбір їх (частина 1).
 • Приклади написання власних висловлень (творів) та розбір їх (частина 2).
 • Завдання 2.
 • Завдання 3.
 • Завдання 4.
 • Завдання 5.
Українська мова. Підготовка до ЗНО
Войтенко Владислав
З іменниками жіночого роду поєднується лише один збірний числівник – обидві: обидві жінки. Це правда?
Анастасія
Гарно подано та структуровано матеріал
Анастасія
Дуже хороша викладачка
Анастасія
Дуже хороша викладачка
Климович Галина
В завданні 2/8 в темі "Спрощення" : Загальга кількість букв і звуків помилка - там відповіді нема, бо в усіх словах букв більше або менше! А збірні числівники не вживаються з іменниками ж.р. : троє одеситок!
Ангеліна
Ведуча - чудова, але бісить, коли вона говорить разОм, а не рАзом. Все-таки це курси з української мови, повинна бути правельна вимова. А так курс чудовий!
Светлана
серпень і місяць мають однакову кількість букв і звуків?
Tatiana
Скажіть, будь ласка, правильною транскрипцією до слова отче буде [очче] чи [оч:е]? Адже у слові тітці транскрипція написана так: [тіц':і].
Настя
Я пройду ці курси
Валентина
Є помилка в тесті з фонетики.
Наталія
Доброго вечора! Чому не видається сертифікат за пройдені курси?
Литвинчук Лєра
Дуже гарно пояснюєте все зрозуміло та доступно ! Дякую!
Марина
Є схожий курс з історії у вас, там все просто чудово, викладач справляє життєдайне враження, а це хоч-не-хоч додає наснаги вчитися)
Марина
Не дуже імпонує загальний тон викладання, якийсь беземоційний, викладачу бракує зацікавлення в предметі, що його освітлює(
Марія
Дякую за сумлінну працю!
Денис
здам зно,вернусь
Stanislav
)
Daria Avtomchuk
Дякую за курс! Він чудовий! Допомагає систематизувати і повторити вивчений матеріал швидко та якісно! Але там, де завершується розділ морфології (тест №14) немає умов чомусь.. Перегляньте і виправте, будь лака
Команда Eduget
Дякуємо за Ваш відгук!
Nika Nika
так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так так
Може вона і більше сказала, ніж я написала
Валентин
клас
Максим
Идеально объясняют, все очень нравиться.
Vira
Чудовий курс
Дуже подобається
Дмитро
Пока что все нравится, косяк пока нету)
Виолетта
Хороший

Залишити відгук можна під час або після проходження курсу


Рекомендовані курси: