Хімія. Підготовка до ЗНО

безкоштовно
Хімія. Підготовка до ЗНО
 • Кількість відгуків: 13
 • Вид: Курс у запису
 • Компанія: Освіта-Онлайн
 • Мова курсу: Українська

Як здати ЗНО з хімії на 200 балів? Викладачі курсу підготовки порталу Освіта-Онлайн добре знають відповідь на це запитання. Причому, знають, як зробити підготовку до успішного складання цікавою, глибокою та ефективною. Протягом курсу будуть розглянуті основні розділи шкільної хімії, зразки тестових завдань та проаналізовані типові помилки минулих років.

Підключайтеся до курсу та починайте навчання!
 


В даному курсі сертифікат не передбачений.

Хімія. Підготовка до ЗНО
 • Речовина, властивості речовини. Класифікація речовин.
 • Чисті речовини та суміші, методи розділення сумішей.
 • Атоми, молекули, іони. Хімічні елементи.
 • Маса атома, відносна атомна, молекулярна, формульна маса.
 • Прості та складні речовини. Метали і неметали.
 • Валентність хімічних елементів. Хімічна формула.
 • Хімічна (найпростіша, істина) і графічна формули сполуки.
 • Домашнє завдання до 1.
  1 г
 • Кількість речовини.
 • Молярна маса.
 • Молярний об'єм. Закон Авогадро. Співвідношення об'ємів газів. Закон Гей-Люссака.
 • Відносна густина газу.
 • Підсумки.
 • Домашнє завдання до 2.
  1 г
 • Хімічні реакції. Схеми реакцій, хімічні рівняння.
 • Класифікація хімічних реакцій за кількістю продуктів і реагентів.
 • Окисно-відновні реакції.
 • Складання рівнянь окисно-відновних реакцій.
 • Типи окисно-відновних реакцій.
 • Тепловий ефект реакції.
 • Швидкість хімічної реакції.
 • Хімічна рівновага. Принцип Ле-Шательє.
 • Підсумки.
 • Домашнє завдання до 3.
  1 г
 • Періодичний закон Д.І. Менделєєва. Перші спроби класифікації.
 • Періодична система Д.І. Менделєєва. Основні складові. Поняття про періоди та групи.
 • Основні закономірності зміни властивостей елементів в періодичній системі Д.І.Менделєєва.
 • Підсумки.
 • Домашнє завдання до 4.
  1 г
 • Склад атома. Протонне число, нуклонне число.
 • Ізотопи. Нукліди. Ядерні реакції. Поняття про радіоактивність.
 • Стан електрона в атомі. Електронні шари.
 • Будова електронних оболонок атомів. Правила заповнення орбіталей електронами.
 • Збуджений стан атома. Стійкість електронних оболонок. Радіус атома.
 • Підсумки.
 • Домашнє завдання до 5.
  1 г
 • Поняття про хімічний зв'язок. Класифікація зв'язків.
 • Йонний зв’язок. Речовини йонної будови.
 • Ковалентний зв'язок. Поняття про полярність та електронегативність.
 • Додатковий матеріал до теми: Ковалентний зв'язок. Речовини молекулярної будови.
 • Металічний зв'язок. Водневий зв'язок.
 • Кристалічні та аморфні речовини. Типи кристалічних граток.
 • Підсумки.
 • Домашнє завдання до 6.
  1 г
 • Вода. Будова молекули води. Кристалогідрати.
 • Кристалогідрати, гідрати, сольвати.
 • Розчини. Класифікація розчинів. Утворення розчинів.
 • Розчинення. Утворення розчинів.
 • Розчинність речовин. Фактори, які впливають на розчинність.
 • Кількісні характеристики розчину.
 • Підсумки.
 • Домашнє завдання до 7.
  1 г
 • Електроліти і неелектроліти. Теорія електролітичної дисоціації. Механізм електролітичної дисоціації.
 • Ступінь дисоціації. Фактори, що впливають на ступінь дисоціації.
 • Електролітична дисоціація кислот, солей лугів. Дисоціація кислот.
 • Дисоціація води. Водневий показник.
 • Реакції в розчинах електролітів. Іонно -молекулярні рівняння.
 • Гідроліз солей як окремий випадок реакцій йонного обміну у водних розчинах електролітів.
 • Підсумки.
 • Домашнє завдання до 8.
  1 г
 • Оксиди. Класифікація. Добування властивості.
 • Основи. Класифікація. Методи добування. Властивості.
 • Кислоти. Класифікація. Методи добування. Властивості.
 • Солі. Класифікація. Методи добівння. Властивості.
 • Амфотерні оксиди і гідроксиди.
 • Генетичний зв'язок між класами сполук.
 • Підсумки.
 • Домашнє завдання до 9.
  1 г
 • Загальна характеристика металів.
 • Метали у природі. Основні способи одержання металів.
 • Корозія металів і способи її запобігання.
 • Сплави на основі заліза (чавун, сталь).
 • Підсумки.
 • Домашнє завдання до 10.
  1 г
 • Загальна характеристика елементів І групи головної підгрупи. Властивості Натрію і Калію.
 • Оксиди і гідроксиди Натрію та Калію.
 • Загальна характеристика елементів ІІ групи головної підгрупи. Властивості Магнію.
 • Сполуки Магнію.
 • Кальцій та його сполуки.
 • Твердість води.
 • Підсумки.
 • Домашнє завдання до 11.
  1 г
 • Елементи III групи, головної підгрупи, загальна характеристика. Алюміній.
 • Сполуки Алюмінію.
 • Ферум. Залізо. Властивості.
 • Сполуки Феруму.
 • Підсумки.
 • Домашнє завдання до 12.
  1 г
 • Неметалічні елементи та їхні сполуки. Неметали.
 • Гідроген, водень.
 • Вода.
 • Галогени. Хлор.
 • Додатковий матеріал до теми "Галогени. Хлор"
 • Гідроген хлорид (хлороводень). Хлориди.
 • Короткі відомості про фтор, бром і йод.
 • Підсумки.
 • Домашнє завдання до 13.
  1 г
 • Загальна характеристика підгрупи Оксигену.
 • Кисень, озон.
 • Сульфур, сірка.
 • Сірководень (гідроген сульфід). Сірководнева (сульфідна) кислота. Сульфіди.
 • Оксиди Сульфуру.
 • Сульфітна кислота та її солі.
 • Сульфатна кислота.
 • Підсумки.
 • Домашнє завдання до 14.
  1 г
 • Загальна характеристика підгрупи Нітрогену.
 • Нітроген. Азот.
 • Аміак.
 • Солі амонію.
 • Оксиди Нітрогену.
 • Нітратна кислота.
 • Нітрати.
 • Підсумки.
 • Домашнє завдання до 15.
  1 г
 • Фосфор.
 • Оксиди Фосфору.
 • Кислоти Фосфору. Ортофосфатна кислота та її солі.
 • Мінеральні добрива.
 • Підсумки.
 • Домашнє завдання до 16.
  1 г
 • Загальна характеристика елементів IV групи, головної підгрупи.
 • Карбон.
 • Оксиди Карбону.
 • Карбонатна кислота, карбонати.
 • Cиліцій. Кремній.
 • Силіцій (ІV) оксид. Силікатна кислота. Силікати.
 • Підсумки.
 • Домашнє завдання до 17.
  1 г
 • Структура курсу.
 • Теоретичні основи органічної хімії.
 • Історія розвитку органічної хімії.
 • Теорія Бутлерова.
 • Типи хімічних реакцій.
 • Типи реакції в органічній хімії.
 • Класифікаця органічних речовин.
 • Підсумки.
 • Домашнє завдання до 18.
  1 г
 • Природні джерела вуглеводнів та їхня переробка. Вугілля.
 • Нафта. Природний газ.
 • Детонаційна стійкість бензину. Октанове число.
 • Домашнє завдання до 19.
  1 г
 • Алкани.
 • Алкени.
 • Алкіни.
 • Підсумки.
 • Домашнє завдання до 20.
  1 г
 • Бензен та інші ароматичні сполуки.
 • Властивості.
 • Способи добування аренів.
 • Застосування аренів.
 • Підсумки.
 • Домашнє завдання до 21.
  1 г
 • Спирти, етери і феноли. Загальні поняття.
 • Фізичні та хімічні властивості.
 • Способи добування.
 • Застосування спиртів і фенолів.
 • Підсумки.
 • Домашнє завдання до 22.
  1 г
 • Альдегіди та кетони.
 • Фізичні та хімічні властивості.
 • Способи добування альдегідів.
 • Застосування та основні представники альдегідів і кетонів.
 • Підсумки.
 • Домашнє завдання до 23.
  1 г
 • Карбонові кислоти. Загальне поняття, номенклатура.
 • Хімічні та фізичні властивості.
 • Способи добування.
 • Застосування карбонових кислот.
 • Підсумки.
 • Домашнє завдання до 24.
  1 г
 • Загальна формула естерів карбонових кислот.
 • Жири – естери гліцеролу і вищих карбонових кислот. Класифікація жирів, властивості, добування, застосування.
 • Підсумки.
 • Домашнє завдання до 25.
  1 г
 • Вуглеводи. Загальна характеристика. Моносахариди.
 • Дисахариди. Полісахариди.
 • Підсумки.
 • Домашнє завдання до 26.
  1 г
 • Загальна характеристика амінів.
 • Хімічні властивості амінів.
 • Амінокіслоти.
 • Білки.
 • Підсумки.
 • Домашнє завдання до 27.
  1 г
 • Полімери (загальна характеристика).
 • Різноманітність полімерів.
 • Домашнє завдання до 28.
  1 г
 • Електронна та просторова будова насичених і ненасичених вуглеводнів.
 • Генетичні зв'язки між різними класами вуглеводнів (карбогідридів).
 • Органічні сполуки, що містять Оксиген. Узагальнення.
 • Домашнє завдання до 29.
  1 г
 • Кількість речовини.
 • Масова та об'ємна частка речовини у суміші.
 • Розв'язання задач.
 • Домашнє завдання до 30.
  1 г
 • Розчини. Поняття про суміші і їхній склад. Реакції, що відбуваються у розчинах.
 • Приклади задач. Кількісний склад розчинів.
 • Домашнє завдання до 31.
  1 г
 • Поняття про рівняння та схему реакції.
 • Розрахунки за формулами для обчислення кількості речовини.
 • Приклади задач, які розв’язують за рівнянням реакції.
 • Домашнє завдання до 32.
  1 г
Хімія. Підготовка до ЗНО
Ирина
Заняття 4 , тест питання 5 правильною відповіддю має бути А2В
Марія
У занятті 1 "Чисті речовини та суміші, методи розділення сумішей" вказано, що перегонка, дистиляція є методи розділення неоднорідних сумішей. Це не вірно, так як перегонка, дистиляція використовуються для розділення однорідних сумішей. І ще одне, повітря - приклад однорідної суміші, але його вказали як приклад для не однорідної суміші. Будь ласка, виправте. Красно дякую.
Vitaliy
В завданні 2( Відносна густина газу) на 2:04 хвилині дано неправильне співвідношення! Зверніть буль-ласка увагу!
Яна
Визначте масу цинку хлориду, у якому міститься стільки ж Цинку, скільки його є в 6 моль цинк ортофосфату. как ето делать.
Anastasia
в тестовых заданиях , где задачи, было бы неплохо кроме ответа писать и решение, потому что, не всегда понятно откуда получилось данное значение
Юля
тести домашніх робіт дуже погані і мають мало відношення до зно
Kryskiv Oleg
У тестах до заняття 1 (на встановлення відповідності) літери для вибору розташовані одразу у вірній послідовності, а не за абеткою.
Семерик Олександра
Ідея курсу непогана, але у деяких тестових завданнях, зокрема на встановлення відповідності, запропоновані вами відповіді є неправильними. Наприклад, у домашньому завданні до 9 теми в питанні №10 мені не зрозуміло, чому при взаємодії основного та кислотного оксидів утворюється основа. Некоректними є надані вами відповіді для 1 і 2 пари речовин. Будь ласка, зверніть на це увагу.
Вознесенский Никита
Почему она некоторые слова говорит на русском??
Например: не путем,а шляхом!и тд
Gorohivska Christina
Шановні колеги, дуже хороша ідея, але дотримуйтесь в органічній хімії сучасної номенклатури.
Виталий
Всё понравилось! Очень докладно и ясно!
PolinaMontes
Информация хорошая, хорошие объяснения, но что с тестами после уроков?
Доработайте, пожалуйста.
Анастасия
Спасибо вам большое за такой замечательный курс!!!Дает очень хорошие знания!

Залишити відгук можна під час або після проходження курсу


Рекомендовані курси: