Đăng Ký Đăng Nhập

Vvedeno Novi Specialnosti U Vnz 311

Введено нові спеціальності у внз


ЗНО

Одна з новацій вступної кампанії 2016 року – новий єдиний Перелік галузей та спеціальностей, який було затверджено постановою Кабінету Міністрів України №266 від 29 квітня 2015 року. Немало спеціальностей було визначено застарілими та скасовано, натомість додано нові, актуальні для сьогодення – наприклад, у галузі екології, біоінженерії, дизайну тощо.

Новий перелік спеціальностей діятиме для вступу на всі ступені та освітньо-кваліфікаційні рівні, починаючи з 2016 року.

ПЕРЕЛІК

галузей знань і спеціальностей, за якими

здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти

  Шифр

  галузі

  Галузь знань

  Код спеціальності

  Найменування спеціальності

  01

  Освіта

  011

  Науки про освіту

  012

  Дошкільна освіта

  013

  Початкова освіта

  014

  Середня освіта (за предметними спеціалізаціями)

  015

  Професійна освіта (за спеціалізаціями)

  016

  Спеціальна освіта

  017

  Фізична культура і спорт

  02

  Культура і мистецтво

  021

  Аудіовізуальне мистецтво та виробництво

  022

  Дизайн

  023

  Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво,

  реставрація

  024

  Хореографія

  025

  Музичне мистецтво

  026

  Сценічне мистецтво

  027

  Музеєзнавство, пам’яткознавство

  028

  Менеджмент соціокультурної діяльності

  029

  Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

  03

  Гуманітарні науки

  031

  Релігієзнавство

  032

  Історія та археологія

  033

  Філософія

  034

  Культурологія

  035

  Філологія

  04

  Богослов’я

  041

  Богослов’я

  05

  Соціальні та поведінкові

  науки

  051

  Економіка

  052

  Політологія

  053

  Психологія

  054

  Соціологія

  055

  Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні

  студії

  056

  Міжнародні економічні відносини

  06

  Журналістика

  061

  Журналістика

  07

  Управління та

  адміністрування

  071

  Облік і оподаткування

  072

  Фінанси, банківська справа та страхування

  073

  Менеджмент

  074

  Публічне управління та адміністрування

  075

  Маркетинг

  076

  Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

  08

  Право

  081

  Право

  082

  Міжнародне право

  09

  Біологія

  091

  Біологія

  10

  Природничі науки

  101

  Екологія

  102

  Хімія

  103

  Науки про Землю*

  104

  Фізика та астрономія

  105

  Прикладна фізика та наноматеріали

  11

  Математика та статистика

  111

  Математика

  112

  Статистика

  113

  Прикладна математика

  12

  Інформаційні технології

  121

  Інженерія програмного забезпечення

  122

  Комп’ютерні науки та інформаційні технології

  123

  Комп’ютерна інженерія

  124

  Системний аналіз

  125

  Кібербезпека

  13

  Механічна інженерія

  131

  Прикладна механіка

  132

  Матеріалознавство

  133

  Галузеве машинобудування

  134

  Авіаційна та ракетно-космічна техніка

  135

  Суднобудування

  136

  Металургія

  14

  Електрична інженерія

  141

  Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

  142

  Енергетичне машинобудування

  143

  Атомна енергетика

  144

  Теплоенергетика

  145

  Гідроенергетика

  15

  Автоматизація та

  приладобудування

  151

  Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

  152

  Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

  153

  Мікро- та наносистемна техніка

  16

  Хімічна та біоінженерія

  161

  Хімічні технології та інженерія

  162

  Біотехнології та біоінженерія

  163

  Біомедична інженерія

  17

  Електроніка та

  телекомунікації

  171

  Електроніка

  172

  Телекомунікації та радіотехніка

  173

  Авіоніка

  18

  Виробництво та технології

  181

  Харчові технології

  182

  Технології легкої промисловості

  183

  Технології захисту навколишнього середовища

  184

  Гірництво

  185

  Нафтогазова інженерія та технології

  186

  Видавництво та поліграфія

  19

  Архітектура та будівництво

  191

  Архітектура та містобудування

  192

  Будівництво та цивільна інженерія

  193

  Геодезія та землеустрій

  20

  Аграрні науки та

  продовольство

  201

  Агрономія

  202

  Захист і карантин рослин

  203

  Садівництво та виноградарство

  204

  Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

  205

  Лісове господарство

  206

  Садово-паркове господарство

  207

  Водні біоресурси та аквакультура

  208

  Агроінженерія

  21

  Ветеринарна медицина

  211

  Ветеринарна медицина

  212

  Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза

  22

  Охорона здоров’я

  221

  Стоматологія

  222

  Медицина

  223

  Медсестринство

  224

  Технології медичної діагностики та лікування

  225

  Медична та психологічна реабілітація

  226

  Фармація

  227

  Фізична реабілітація

  23

  Соціальна робота

  231

  Соціальна робота

  232

  Соціальне забезпечення

  24

  Сфера обслуговування

  241

  Готельно-ресторанна справа

  242

  Туризм

  25

  Воєнні науки,

  національна безпека,

  безпека державного

  кордону

  251

  Державна безпека

  252

  Безпека державного кордону

  253

  Військове управління (за видами збройних сил)

  254

  Забезпечення військ (сил)

  255

  Озброєння та військова техніка

  26

  Цивільна безпека

  261

  Пожежна безпека

  262

  Правоохоронна діяльність

  263

  Цивільна безпека

  27

  Транспорт

  271

  Річковий та морський транспорт

  272

  Авіаційний транспорт

  273

  Залізничний транспорт

  274

  Автомобільний транспорт

  275

  Транспортні технології (за видами)

______________

* Спеціальність, що передбачає вивчення складу і будови Землі включно із гідросферою і атмосферою, у тому числі геологія, геофізика, мінералогія, геохімія, вулканологія, сейсмологія, геоморфологія, фізична географія та інші науки про Землю, метеорологія та інші атмосферні науки (включаючи кліматичні дослідження), гідрологія, океанологія, палеоекологія.