Đăng Ký Đăng Nhập

Zavdannya Zno Z Rozgornutoyu Vidpoviddyu 429

Завдання ЗНО з розгорнутою відповіддю


ЗНОЯк оцінюватимуть завдання ЗНО з розгорнутою відповіддю

 

Один із найскладніших типів завдань на ЗНО – завдання з розгорнутою відповіддю. УЦОЯО пояснює, як оцінюватимуть такі завдання з української мови та літератури, англійської, німецької, французької, іспанської, російської мов і математики.

 

 

 

 

 

 

 

УКРАЇНСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА

Зміст власного висловлення

Критерій

Змістовий вияв і композиційне оформлення критерію

Бали

1. Теза

Учасник вправно формулює тезу 

  2

Учасник не формулює тези вправно 

  1

Учасник не формулює тези або формулює тезу, яка не відповідає запропонованій темі 

  0

2. Аргументи

Учасник наводить принаймні два доречні й переконливі аргументи

  2

Учасник наводить принаймні один доречний аргумент.  Аргументи дублюють один одного, тобто другий аргумент перефразовує зміст першого.  Один з аргументів не є доречним стосовно сформульованої тези

  1

Учасник не наводить жодного аргументу або наведені аргументи не є доречними 

  0

3а. Приклад із літератури чи інших видів мистецтва

Один з аргументів підкріплено принаймні одним розгорнутим, добре поясненим прикладом з художньої літератури чи інших видів мистецтва

  2

Немає мотивації наведення прикладу.  Приклад не конкретизований через художній образ.  У прикладі є фактичні помилки

  1

Прикладу з літератури чи інших видів мистецтва немає або він не є доречним  

  0

3б. Приклад, що є історичним фактом або випадком із життя

Учасник наводить принаймні один доречний приклад або з історії, або із суспільно-політичного життя, або з власного життя

  2

Немає мотивації наведення прикладу; приклад не конкретизований; у прикладі є фактичні помилки

  1

Прикладу з історії, суспільно-політичного чи власного життя немає або він не є доречним

  0

4. Логічність, послідовність

Висловлення демонструє зосередженість на обговорюваній проблемі, цілісний, послідовний і несуперечливий розвиток думки (логічність і послідовність викладу)

  2

У роботі є порушення логічності, цілісності, послідовності й несуперечливості розвитку думки

 1

Логіки викладу, цілісності, послідовності й несуперечливості розвитку думки немає

  0

5. Висновок

Висновок відповідає запропонованій темі й органічно випливає зі сформульованої тези, аргументів і прикладів

  2

Висновок лише частково відповідає тезі або не пов’язаний з аргументами та прикладами

  1

Висновку немає; висновок не відповідає сформульованій у власному висловленні тезі; висновок не пов’язаний з аргументами та прикладами

  0

 

Мовне оформлення власного висловлення

Критерій

Кількість помилок

       

Бали

6а. Орфографія та пунктуація

  0–1

 

  4

  2–6

 

  3

  7–11

 

  2

  12–16

 

  1

  17 і більше

 

  0

6б. Лексика, граматика та стилістика

  0–1

 

  4

  2–4

 

  3

  5-7

 

  2

  8–10

 

  1

  11 і більше

 

  0

 

Дві негрубі помилки рахують як одну грубу. До негрубих зараховують такі помилки:

 • написання великої літери в складних власних назвах;
 • написання разом і окремо префіксів у прислівниках, утворених від іменників з прийменниками;
 • нерозрізнення не/ні (не хто інший / ніхто інший;
 • замість одного розділового знаку поставлений інший;
 • пропуск одного зі сполучуваних розділових знаків або порушення їхньої послідовності.

Негрубу орфографічну й негрубу пунктуаційну помилки не сумують і не зараховують як одну грубу. 

Систематичне порушення норм милозвучності (три і більше випадків порушення на одне з правил: у–в, і–й–та) рахують як одну стилістичну помилку.  Роботу, що не відповідає темі власного висловлення і до 100 слів, буде оцінено в 0 балів.

 

 

МАТЕМАТИКА

Кількість балів, що виставляються за виконання завдань 31 (з алгебри і початків аналізу), 32 (з геометрії) і 33 (з алгебри і початків аналізу), залежить від повноти розв’язання й правильності відповіді.

Загальні вимоги до виконання завдань з розгорнутою відповіддю: розв’язання має бути математично грамотним і повним. Методи розв’язання, форми його запису і форми запису відповіді можуть бути різними. Якщо завдання можна розв’язати кількома способами, то достатньо навести розв’язання лише одним способом. За розв’язання завдання, у якому обґрунтовано отриману правильну відповідь, виставляється максимальна кількість балів. Під час виконання завдання можна використовувати без доведення й посилань будь-які математичні факти та твердження, які містяться в підручниках і навчальних посібниках, що входять до переліку підручників, рекомендованих (допущених) Міністерством освіти і науки України. У критеріях оцінювання конкретних завдань містяться загальні вимоги до виставлення балів.

Оцінювання завдання з розгорнутою відповіддю з алгебри і початків аналізу.

Зміст критерію

 

Бали

Отримано правильну відповідь. Обґрунтовано всі ключові моменти розв’язування

    

  4

Наведено логічно правильну послідовність кроків розв’язування. Деякі з ключових моментів розв’язування обґрунтовано недостатньо / Можливі 1–2 негрубі помилки або описки в обчисленнях, перетвореннях, що не впливають на правильність подальшого ходу розв’язування / Отримана відповідь може бути неправильною

 

  3

Наведено логічно правильну послідовність кроків розв’язування. Деякі з ключових моментів обґрунтовано недостатньо або не обґрунтовано. Можливі 1–2 помилки в обчисленнях або перетвореннях, що впливають на правильність подальшого ходу розв’язування. Отримана відповідь може бути неправильною або неповною (розв’язана правильно лише частина завдання)

 

  2

У правильній послідовності ходу розв’язування немає деяких етапів розв’язування. Ключові моменти розв’язування не обґрунтовано. Отримана відповідь неправильна або завдання розв’язане не повністю

 

  1

Учасник не приступив до розв’язування завдання або приступив до його розв’язування, але його записи не відповідають зазначеним вище критеріям

 

  0

 

Оцінювання завдання з розгорнутою відповіддю з геометрії

Зміст критерію

   

Бали

Отримано правильну відповідь. Обґрунтовано всі ключові моменти розв’язування та зазначено всі необхідні для доведення теореми, аксіоми тощо. Наведено рисунок, який відповідає розв’язанню завдання

 

  4

Наведено логічно правильну послідовність кроків розв’язування. Деякі з ключових моментів розв’язування обґрунтовано недостатньо / Можливі 1–2 негрубі помилки або описки в обчисленнях, перетвореннях, що не впливають на правильність подальшого ходу розв’язування / Отримана відповідь може бути неправильною

 

  3

Наведено логічно правильну послідовність кроків розв’язування. Деякі з ключових моментів обґрунтовано недостатньо або не обґрунтовано. Рисунка немає / Можливі 1-2 помилки в обчисленнях або перетвореннях, що впливають на правильність подальшого ходу розв’язування. Отримана відповідь може бути неправильною або неповною (розв’язана правильно лише частина завдання)

 

  2

У правильній послідовності ходу розв’язування немає деяких етапів розв’язування. Ключові моменти розв’язування не обґрунтовано. Отримана відповідь неправильна або завдання розв’язане не повністю

 

  1

Учасник не приступив до розв’язування завдання або приступив до його розв’язування, але його записи не відповідають зазначеним вище критеріям

 

  0

 

Оцінювання завдання з розгорнутою відповіддю з алгебри і початків аналізу

Зміст критерію

   

Бали

Отримано правильну відповідь. Обґрунтовано всі ключові моменти розв’язування

 

  6

Отримано правильну відповідь. Наведено логічно правильну послідовність кроків розв’язування. Деякі з ключових моментів розв’язування обґрунтовано недостатньо. Можливі описки в обчисленнях або перетвореннях, що не впливають на правильність відповіді

 

  5

Наведено логічно правильну послідовність кроків розв’язування. Деякі з ключових моментів розв’язування можуть бути обґрунтовані недостатньо. Можливі 1-2 негрубі помилки або описки в обчисленнях, перетвореннях, що не впливають на правильність подальшого ходу розв’язування. Отримана відповідь може бути неправильною

 

 4

Наведено логічно правильну послідовність кроків розв’язування. Деякі з ключових моментів обґрунтовано недостатньо. Можливі 1–2 помилки або описки в обчисленнях або перетвореннях, що незначно впливають на правильність подальшого ходу розв’язування. Отримана відповідь може бути неправильною або неповною (розв’язана правильно лише частина завдання)

 

  3

У правильній послідовності ходу розв’язування немає деяких етапів. Ключові моменти розв’язування не обґрунтовано. Можливі помилки в обчисленнях або перетвореннях, що впливають на подальший хід розв’язування. Отримана відповідь може бути неповною або неправильною

 

  2

У послідовності ходу розв’язування наявні лише деякі етапи розв’язування. Ключові моменти розв’язування не обґрунтовано. Отримана відповідь неправильна або завдання розв’язане не повністю

 

  1

Учасник не приступив до розв’язування завдання або приступив до його розв’язування, але його записи не відповідають зазначеним вище критеріям

 

  0

 

Завдання, на яке надано правильну відповідь, але розв’язання не наведено, оцінюється в 0 балів. Завдання, розв’язання якого не відповідає умові, оцінюється в 0 балів.

 

 

АНГЛІЙСЬКА МОВА

Критерій

Змістовий вияв і композиційне оформлення критерію

Бали

а. Змістове наповнення опрацювання умов, зазначених у ситуації

а1 – перша умова

Умова опрацьована повністю 

  2

Умова лише згадана

  1

Умова не опрацьована й не згадана

  0

а2 – друга умова

Умова опрацьована повністю 

  2

Умова лише згадана

  1

Умова не опрацьована й не згадана

  0

а3 – третя умова

Умова опрацьована повністю 

  2

Умова лише згадана

  1

Умова не опрацьована й не згадана

  0

b. Структура тексту та зв’язність 

b1 – логіка викладу та зв’язність тексту (наявність з’єднувальних елементів у тексті)

Текст укладено логічно й послідовно.  З’єднувальні елементи забезпечують зв’язок між частинами тексту на рівні змістових абзаців, а також окремих речень в абзацах.  У тексті наявні сполучники сурядності та підрядності, слова-зв’язки, вставні слова тощо  

  2

Логіка викладу частково порушена.  З’єднувальні елементи між частинами тексту на рівні змістових абзаців та окремих речень в абзацах наявні частково

  1

З’єднувальні елементи відсутні, робота складається з набору речень 

  0

b2 – відповідність письмового висловлення заданому формату (особистий чи офіційний лист)

Стиль висловлення, ознаки відповідно до формату тексту повністю відповідають меті написання.   У листі використовуються лексичні та граматичні структури, прийнятні для письмових висловлень приватного чи офіційного характеру.   Лист оформлено відповідно до правил написання та оформлення листів у країнах, мова яких вивчалася 

  2

Стиль висловлення, ознаки відповідно до формату тексту частково відповідають меті написання, наявні порушення основних вимог

  1

Ознаки відповідно до формату тексту не відповідають меті написання висловлення або відсутні

  0

с. Використання лексики:

лексична наповнюваність, володіння лексичним матеріалом

Продемонстровано достатній словниковий запас для вирішення заданої комунікативної ситуації.   Можлива наявність лексичних (не більше трьох) помилок, які не впливають на розуміння написаного

  2

Недостатній словниковий запас для вирішення заданої комунікативної ситуації. Наявні лексичні помилки, що заважають адекватному сприйняттю окремих речень або абзаців

  1

Через велику кількість лексичних помилок зміст висловлення незрозумілий

  0

d. Використання граматики: морфологія, синтаксис, орфографія

Робота не містить помилок або наявні помилки (не більше восьми), що не заважають розумінню написаного, крім помилок на:  вживання числа і особи в дієслівних часових формах;  порушення порядку слів у реченні;  вживання частки to з інфінітивом;  вживання незлічуваних іменників (типу advice). Якщо серед восьми помилок є помилка, що відповідає переліку вище, роботу оцінюють в 1 бал

  2

Наявні помилки, що заважають розумінню написаного або значна кількість помилок (більше восьми), у тому числі грубі, що не заважають розумінню написаного

  1

Велика кількість помилок, що унеможливлюють розуміння написаного

  0

 

Увага! Якщо учасник ЗНО отримує 0 балів за критерій а, с і d, то всю роботу оцінюють в 0 балів. Якщо не приступав до виконання завдання, власне висловлення вважається ненаписаним і вся робота оцінюється в 0 балів.

 

НІМЕЦЬКА МОВА

Критерій

Змістовий вияв і композиційне оформлення критерію

Бали

а. Змістове наповнення опрацювання умов, зазначених у ситуації

а1 – перша умова

Умова опрацьована повністю 

  2

Умова лише згадана

  1

Умова не опрацьована й не згадана

  0

а2 – друга умова

Умова опрацьована повністю 

  2

Умова лише згадана

  1

Умова не опрацьована й не згадана

  0

а3 – третя умова

Умова опрацьована повністю 

  2

Умова лише згадана

  1

Умова не опрацьована й не згадана

  0

b. Структура тексту та зв’язність 

b1 – логіка викладу та зв’язність тексту (наявність з’єднувальних елементів у тексті)

Текст укладено логічно й послідовно.  З’єднувальні елементи забезпечують зв’язок між частинами тексту на рівні змістових абзаців, а також окремих речень в абзацах.  У тексті наявні сполучники сурядності та підрядності, слова-зв’язки, вставні слова тощо  

  2

Логіка викладу частково порушена.  З’єднувальні елементи між частинами тексту на рівні змістових абзаців та окремих речень в абзацах наявні частково

  1

З’єднувальні елементи відсутні, робота складається з набору речень 

  0

b2 – відповідність письмового висловлення заданому формату (особистий чи офіційний лист)

Стиль висловлення, ознаки відповідно до формату тексту повністю відповідають меті написання.   У листі використовуються лексичні та граматичні структури, прийнятні для письмових висловлень приватного чи офіційного характеру.   Лист оформлено відповідно до правил написання та оформлення листів у країнах, мова яких вивчалася 

  2

Стиль висловлення, ознаки відповідно до формату тексту частково відповідають меті написання, наявні порушення основних вимог

  1

Ознаки відповідно до формату тексту не відповідають меті написання висловлення або відсутні

  0

с. Використання лексики:

лексична наповнюваність, володіння лексичним матеріалом

Продемонстровано достатній словниковий запас для вирішення заданої комунікативної ситуації.   Можлива наявність лексичних (не більше трьох) помилок, які не впливають на розуміння написаного

  2

Недостатній словниковий запас для вирішення заданої комунікативної ситуації. Наявні лексичні помилки, що заважають адекватному сприйняттю окремих речень або абзаців

  1

Через велику кількість лексичних помилок зміст висловлення незрозумілий

  0

d. Використання граматики: морфологія, синтаксис, орфографія

Робота не містить помилок або наявні помилки (не більше восьми), що не заважають розумінню написаного

  2

Наявні помилки, що заважають розумінню написаного або значна кількість помилок (більше восьми), що не заважають розумінню написаного

  1

Велика кількість помилок, що унеможливлюють розуміння написаного

  0

 

Увага! Якщо учасник ЗНО отримує 0 балів за критерій а, с і d, то всю роботу оцінюють в 0 балів. Якщо не приступав до виконання завдання, власне висловлення вважається ненаписаним і вся робота оцінюється в 0 балів.

 

ІСПАНСЬКА МОВА

Критерій

Змістовий вияв і композиційне оформлення критерію

Бали

а. Змістове наповнення опрацювання умов, зазначених у ситуації

а1 – перша умова

Умова опрацьована повністю 

  2

Умова лише згадана

  1

Умова не опрацьована й не згадана

  0

а2 – друга умова

Умова опрацьована повністю 

  2

Умова лише згадана

  1

Умова не опрацьована й не згадана

  0

а3 – третя умова

Умова опрацьована повністю 

  2

Умова лише згадана

  1

Умова не опрацьована й не згадана

  0

b. Структура тексту та зв’язність 

b1 – логіка викладу та зв’язність тексту (наявність з’єднувальних елементів у тексті)

Текст укладено логічно й послідовно.  З’єднувальні елементи забезпечують зв’язок між частинами тексту на рівні змістових абзаців, а також окремих речень в абзацах.  У тексті наявні сполучники сурядності та підрядності, слова-зв’язки, вставні слова тощо  

  2

Логіка викладу частково порушена.  З’єднувальні елементи між частинами тексту на рівні змістових абзаців та окремих речень в абзацах наявні частково

  1

З’єднувальні елементи відсутні, робота складається з набору речень 

  0

b2 – відповідність письмового висловлення заданому формату (особистий чи офіційний лист)

Стиль висловлення, ознаки відповідно до формату тексту повністю відповідають меті написання.   У листі використовуються лексичні та граматичні структури, прийнятні для письмових висловлень приватного чи офіційного характеру.   Лист оформлено відповідно до правил написання та оформлення листів у країнах, мова яких вивчалася 

  2

Стиль висловлення, ознаки відповідно до формату тексту частково відповідають меті написання, наявні порушення основних вимог

  1

Ознаки відповідно до формату тексту не відповідають меті написання висловлення або відсутні

  0

с. Використання лексики:

лексична наповнюваність, володіння лексичним матеріалом

Продемонстровано достатній словниковий запас для вирішення заданої комунікативної ситуації.   Можлива наявність лексичних (не більше трьох) помилок, які не впливають на розуміння написаного

  2

Недостатній словниковий запас для вирішення заданої комунікативної ситуації. Наявні лексичні помилки, що заважають адекватному сприйняттю окремих речень або абзаців

  1

Через велику кількість лексичних помилок зміст висловлення незрозумілий

  0

d. Використання граматики: морфологія, синтаксис, орфографія

Робота не містить помилок або наявні помилки (не більше восьми), що не заважають розумінню написаного

  2

Наявні помилки, що заважають розумінню написаного або значна кількість помилок (більше восьми), що не заважають розумінню написаного

  1

Велика кількість помилок, що унеможливлюють розуміння написаного

  0

 

Увага! Якщо учасник ЗНО отримує 0 балів за критерій а, с і d, то всю роботу оцінюють в 0 балів. Якщо не приступав до виконання завдання, власне висловлення вважається ненаписаним і вся робота оцінюється в 0 балів.

 

ФРАНЦУЗЬКА МОВА

Критерій

Змістовий вияв і композиційне оформлення критерію

Бали

а. Змістове наповнення опрацювання умов, зазначених у ситуації

а1 – перша умова

Умова опрацьована повністю 

  2

Умова лише згадана

  1

Умова не опрацьована й не згадана

  0

а2 – друга умова

Умова опрацьована повністю 

  2

Умова лише згадана

  1

Умова не опрацьована й не згадана

  0

а3 – третя умова

Умова опрацьована повністю 

  2

Умова лише згадана

  1

Умова не опрацьована й не згадана

  0

b. Структура тексту та зв’язність 

b1 – логіка викладу та зв’язність тексту (наявність з’єднувальних елементів у тексті)

Текст укладено логічно й послідовно.  З’єднувальні елементи забезпечують зв’язок між частинами тексту на рівні змістових абзаців, а також окремих речень в абзацах.  У тексті наявні сполучники сурядності та підрядності, слова-зв’язки зі списку Додатка*

  2

Логіка викладу частково порушена.  З’єднувальні елементи між частинами тексту на рівні змістових абзаців та окремих речень в абзацах наявні частково (три елементи зі списку Додатка)

  1

З’єднувальні елементи відсутні, робота складається з набору речень 

  0

b2 – відповідність письмового висловлення заданому формату (особистий чи офіційний лист)

Стиль висловлення, ознаки відповідно до формату тексту повністю відповідають меті написання.   У листі використовуються лексичні та граматичні структури, прийнятні для письмових висловлень приватного чи офіційного характеру.   Лист оформлено відповідно до правил написання та оформлення листів у країнах, мова яких вивчалася 

  2

Стиль висловлення, ознаки відповідно до формату тексту частково відповідають меті написання, наявні порушення основних вимог

  1

Ознаки відповідно до формату тексту не відповідають меті написання висловлення або відсутні

  0

с. Використання лексики:

лексична наповнюваність, володіння лексичним матеріалом

Продемонстровано достатній словниковий запас для вирішення заданої комунікативної ситуації.   Можлива наявність лексичних (не більше трьох) помилок, які не впливають на розуміння написаного

  2

Недостатній словниковий запас для вирішення заданої комунікативної ситуації. Наявні лексичні помилки, що заважають адекватному сприйняттю окремих речень або абзаців

  1

Через велику кількість лексичних помилок зміст висловлення незрозумілий

  0

d. Використання граматики: морфологія, синтаксис, орфографія

Робота не містить помилок або наявні помилки (не більше восьми), що не заважають розумінню написаного

  2

Наявні помилки, що заважають розумінню написаного або значна кількість помилок (більше восьми), що не заважають розумінню написаного

  1

Велика кількість помилок, що унеможливлюють розуміння написаного

  0

 

Додаток*

Relation

     

  Connecteurs logiques

Addition

 

  Et, puis

Alternative

 

  Ou Cause Car, parce que, puisque, gr?ce ?

Comparaison

 

  Comme

Conclusion

 

  Ainsi, donc, finalement, enfin

Condition, supposition

 

  Si, sans doute

Cons?quence

 

  Alors, par suite

Classification, ?num?ration

 

  D’abord, premi?rement, apr?s, puis, ensuite

Explication

 

  C’est-?-dire

Illustration

 

  Par exemple

Opposition

 

  Mais

Temps

 

  quand

Даний перелік слів-зв’язок не вважається вичерпним і носить лише інформативний характер.

Увага! Якщо учасник ЗНО отримує 0 балів за критерій а, с і d, то всю роботу оцінюють в 0 балів. Якщо не приступав до виконання завдання, власне висловлення вважається ненаписаним і вся робота оцінюється в 0 балів.

РОСІЙСЬКА МОВА

Содержание собственного высказывания

Критерий

Содержательное проявление и композиционное оформление критерия

Баллы

1. Тезис

 

Участник четко формулирует тезис, то есть высказывается следующим образом:  1) поддерживает предложенную мысль (путем повторения или перефразирования темы собственного высказывания); 2) опровергает (отрицает) мысль; 3) предлагает компромиссный вариант, например: «Я не совсем разделяю предложенную мысль и считаю, что…»; 4) приводит два тезиса, аргументируя каждый отдельно, то есть одновременно и поддерживает, и опровергает предложенную мысль

  2

Участник только указывает: «Я соглашаюсь / не соглашаюсь с предложенной мыслью», не раскрывая содержания темы.  В работе отсутствует четкая формулировка тезиса, но есть предложения и ключевые слова, свидетельствующие о понимании темы.  Участник только повторяет фразы из формулировки темы, не высказывая собственной позиции

  1

Участник не формулирует тезис.  Участник формулирует тезис, не отвечающий предложенной теме.  В работе отсутствуют предложения и ключевые слова, свидетельствующие о понимании темы.  Содержание высказывания свидетельствует об отсутствии личной позиции по поднятой проблеме 

  0

2. Аргументы

Участник приводит не менее двух уместных аргументов, связанных с примерами, для подтверждения высказанного тезиса

  2

Участник приводит не менее одного уместного аргумента для подтверждения высказанного тезиса.  Аргументы дублируют друг друга, то есть второй аргумент перефразирует содержание первого.  Один из аргументов не соответствует сформулированному тезису

  1

Участник не приводит аргументов для подтверждения высказанного тезиса либо аргументы неуместны 

  0

3а. Пример из литературы или других видов искусства

Участник приводит не менее одного уместного примера из художественной литературы или других видов искусства.  Указаны проблема, затронутая в произведении, художественный образ, раскрывающий проблему, название и автор произведения, может быть приведена цитата из произведения.  Участник может ссылаться на факты из биографии автора, если эти факты касаются его творчества.  Пример логично вписывается в развитие аргументации, демонстрируя понимание участником того, как его размышления относительно путей решения определённой проблемы выявляются, подтверждаются в художественном произведении

  2

Отсутствует мотивация приведения именно этого примера, либо пример содержит фактические ошибки, либо пример не конкретизирован через художественный образ

  1

Пример из художественной литературы или других видов искусства отсутствует или неуместен

  0

3б. Пример, являющийся историческим фактом или случаем из жизни

Участник приводит не менее одного уместного примера либо из истории, либо из общественно-политической жизни, либо из собственной жизни.  Участник может ссылаться на факты из биографии автора произведения, если эти факты не касаются его творчества.  Пример логично вписывается в развитие аргументации, демонстрируя понимание участником того, как его размышления относительно путей решения определённой проблемы выявляются, подтверждаются в личной жизни конкретных людей, или в прошлом, или в настоящем

  2

Пример содержит фактические ошибки, отсутствует мотивация приведения именно этого примера

  1

Пример из истории, общественно-политической или собственной жизни отсутствует или неуместен, пример является пересказом текста из тетради сертификационной работы

  0

4. Логичность, последовательность

Высказывание демонстрирует сосредоточенность на обсуждаемой проблеме, целостное, последовательное и непротиворечивое развитие мысли (логичность и последовательность изложения). Заявленный тезис последовательно доказывается. Участник постоянно держит поднятую им проблему в фокусе своего внимания, не отступая в сторону.  Участник высказывает мысли в определённой последовательности, отбирает лексический материал и речевые средства в соответствии с темой и ситуацией размышления, использует разнообразные синтаксические конструкции.  Текст характеризует связность, которая прослеживается и на уровне разворачивания мысли, и на уровне правильного и уместного использования специальных средств связи.  Участник структурирует работу по абзацам

  2

Участник отклоняется от обсуждаемой проблемы.  В работе есть нарушения логичности, целостности, последовательности, непротиворечивости развития мысли: 1) тезис расположен после аргументов; 2) тезис разорван аргументом; 3) аргументы расположены после примера, иллюстрирующего его.  Участник не структурирует работу по абзацам

  1

Логика изложения, целостности, последовательности и непротиворечивости развития мысли отсутствует

  0

5. Вывод

Вывод соответствует предложенной теме и органически следует из сформулированного тезиса, аргументов и примеров.  В конце собственного высказывания участник подытоживает своё доказательство, указывая на то, какую доминирующую позицию (мысль) он держал в поле зрения, когда приводил примеры и аргументы

  2

Вывод частично соответствует тезису или частично связан с аргументами и примерами.  Участник неправильно формулирует вывод, например, начиная его словами «я считаю»

  1

Вывод отсутствует, не соответствует тезису, не связан с аргументами и примерами или является другим тезисом

  0

 

Языковое оформление собственного высказывания

Критерий

Количество ошибок

    

Баллы

6а. Орфография и пунктуация

  0–1

 

  4

  2–6

 

  3

  7–11

 

  2

  12–16

 

  1

  17 и более

 

  0

6б. Лексика, грамматика и стилистика

  0–1

 

  4

  2–4

 

  3

  5-7

 

  2

  8–10

 

  1

  11 и более

 

  0

Две негрубые (пунктуационные или орфографические) ошибки соответствуют одной грубой.  Одна негрубая пунктуационная и одна негрубая орфографическая ошибки не суммируются.  К негрубым относятся следующие ошибки:

 • исключения из всех правил;
 • написание большой буквы в сложных собственных наименованиях;
 • слитное или раздельное написание приставок у наречий, образованных от сочетания существительных, прилагательных, местоимений с предлогами;
 • использование одних знаков препинания вместо других;
 • сложные случаи правописания оборотов (не кто иной (другой) / никто иной (другой); не что иное (другое) / ничто иное (другое));
 • пропуск одного из соединительных знаков препинания или нарушение их последовательности;
 • замена русских букв украинскими.

Работа, не соответствующая теме собственного высказывания и до 100 слов, будет оценена в 0 баллов.